• Imprimeix

Agrícola i ramader

En el cas dels usuaris agrícoles i ramaders, l'impost del cànon de l'aigua se'ls aplica sempre i quan l'activitat que desenvolupen generi contaminació. En cas que contaminin es pot aplicar el règim especial per mesurament directe de la càrrega contaminant, equivalent als usos industrials.

Les activitats agrícoles són les que s’inclouen en els grups 011, 012, 013, 015, 0161, 0163, 0164 i la divisió 02 de la secció A de la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009).
Han de satisfer el cànon de l'aigua sempre que generin contaminació de caràcter especial en naturalesa o quantitat per adobs, pesticides o matèria orgànica.

Els usuaris ramaders són aquells usuaris amb activitats incloses en els grups 014, 0162 i 017 de la secció A de la CCAE-2009.

En els ramaders, el tipus de gravamen del cànon de l'aigua resulta de la suma d'un tipus de gravamen general, corresponent a l'ús i que està afectat per un coeficient 0, i d'un tipus de gravamen específic, que només s'aplica en cas que generin contaminació.  En aquest darrer cas, s'aplica el sistema de determinació objectiva de la quota:


        Quota (€) = capacitat (places bestiar)  x  preu unitari (€/plaça bestiar)

El càlcul de l'import es fa de manera global mitjançant una quota segons el tipus de bestiar.