• Imprimeix

Entitats subministradores

Les entitats subministradores d’aigua són aquelles que mitjançant xarxes o instal·lacions de titularitat pública o privada ofereixen un servei de subministrament d’aigua. 
En relació amb la gestió del cànon de l’aigua, les entitats subministradores exerceixen dues figures paral·leles:

  • Subjecte passiu substitut:l’entitat subministradora repercuteix el cànon de l'aigua als seus usuaris abonats, a través de la factura de l’aigua. La data de facturació marca el calendari de pagament d’aquests imports a l’Agència Catalana de l'Aigua.
  • Subjecte passiu contribuent:on l’entitat subministradora declara el cànon de l’aigua per l’ús del servei d’abastament d’aigua sobre el volum que subministra.

 

La determinació del cànon de l’aigua per activitats d’abastament d’aigua de caràcter urbà s’efectua de forma similar a la resta d’activitats econòmiques. És a dir, l’import del cànon resulta de multiplicar els tipus aplicables aprovats (en €/m3) per la base imposable (en m3):

Cànon de l’aigua (€) = TGG (€/m3) x ( C1 x Volum no lliurat + C2 x Volum lliurat procedent de fonts pròpies + C3 x Volum lliurat de l’aigua comprada a tercers) C1=0,2; C2=0,07; C3=0

La base imposable (m3) es determina, en general, pel sistema d’estimació directa mitjançant comptadors homologats o altres mecanismes de control. Tot i que també es pot determinar per estimació objectiva en aquells casos que determini la llei (segons el volum d’aigua):

Volum anual utilitzat (m3) = 500 litres/abonat/dia x núm. d’abonats x 365 dies

En funció de la dimensió de les entitats subministradores, els procediments de liquidació són mensuals, trimestrals o anuals. L’esquema indica les diferents obligacions dels subministradors ja sigui en la repercussió del cànon de l'aigua als seus abonats o com a pagadors del cànon de l'aigua que els pertoca per la seva activitat.

Informació relacionada:
Esquema de la liquidació del cànon de l'aigua per a les entitats subministradores