• Imprimeix

Industrial

El cànon de l'aigua per als usuaris industrials i assimilables s'aplica en funció de l'activitat que desenvolupen, el volum d'aigua que utilitzen i la contaminació que generen per fer aquesta activitat.

Els usuaris industrials són indústries manufactureres o grans consumidores d'aigua, les activitats de les quals estan incloses en les seccions B, C i D i en els grups A032, E360, E383 i J581 de la Classificació Catalana d'Activitats econòmiques (CCAE).  La resta d'activitats econòmiques es consideren usos assimilables a industrials.

Hi ha dues maneres:

  • El règim ordinari:és un preu fixat amb caràcter general per la llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
  • El règim especial:és un preu individualitzat mitjançant el mesurament directe de la càrrega contaminant que genera l’establiment. Els seus tipus també s'aproven per la llei de pressupostos.

Cànon de l’aigua (€) = base imposable (m3) x tipus de gravamen (€/m3)

La base imposable del cànon de l’aigua és el volum d’aigua utilitzat de la companyia subministradora i/o de les fonts pròpies i es declara mitjançant la Declaració trimestral de volum d'aigua (B6).

El tipus de gravamen és la suma d'una component general (corresponent a l’ús) i d'una component específica (corresponent a la contaminació):

Tipus de gravamen (€/m3)= Tipus de gravamen general (€/m3)+ Tipus de gravamen específic (€/m3).

I es determina, per a aquells usuaris d’aigua que hi estan obligats, a partir de la presentació cada 4 anys de la corresponent Declaració de l’ús i la contaminació de l’aigua (DUCA). Hi ha dos tipus de declaració:

  • La DUCA abreujada. Implica l’aplicació del règim ordinari.
  • La DUCA bàsica. Implica l’aplicació del règim especial per mesurament directe de la càrrega contaminant.

Els usuaris que disposen de fonts pròpies i no estan obligats a presentar la DUCA, han de presentar la Declaració inicial de dades a l’inici de l’activitat i se’ls aplicarà el règim ordinari.