• Imprimeix

Cànon d'ocupació o utilització

Les activitats que suposen l’ocupació, utilització o aprofitament del domini públic hidràulic i que necessiten concessió o autorització administrativa, han d’abonar un cànon per l’ús d’aquests espais. L’impost es destina a millorar i protegir aquestes aigües i els seus ecosistemes (lleres de corrents naturals, continus i discontinus,  llits de llacs i llacunes i embassaments superficials en lleres públiques). Existeixen tres supòsits:

 • Casos: obres de cobriment de lleres, ponts passarel·les o guals, endegaments, etc.
 • Base imposable: valor del terreny ocupat prenent com a referència el valor de mercat dels terrenys contigus prèvia la consulta al Cadastre. Per defecte, i només quan no s’hagi aconseguit el valor cadastral (terrenys rústics), el criteri subsidiari de 60€/m² (terrenys urbans) i no es disposa de més informació.
 • Tipus de gravamen: 5%
 • Exigibilitat: des del moment de l’atorgament de la concessió o autorització. L’import i les condicions s’assenyalen en la concessió o l’autorització, i en les revisions anuals, segons la base imposable i el tipus de gravamen aplicable.
 • Casos: navegació i flotació per embassaments i rius.
 • Base imposable: valor de la utilització esmentada o del benefici obtingut amb aquesta.
 • Tipus de gravamen: 5%.
 • Exigibilitat: des de l’autorització inicial i cobreix el període fixat a la declaració responsable presentada.

Cas A: extracció d’àrids.

 • Base imposable: preu del mercat 1,05€/ m³.
 • Tipus de gravamen: 100%.
 • Exigibilitat: des del moment de l’atorgament de la concessió o autorització.

Cas B: tala d’arbres o arbustos (aprofitament de la fusta o arbustos).

 • Base imposable: segons el valor de les diferents classes de fusta.
 • Tipus de gravamen: 100%.
 • Exigibilitat: des del moment de l’atorgament de la concessió o autorització.
 • Els concessionaris d'aigües per a l'ocupació o utilització dels terrenys de domini públic necessaris per a la concessió.
 • Les entitats locals, per l’ocupació de béns de dominic públic hidràulic quan sigui necessari per a la realització d’actuacions de recuperació de la qualitat ambiental, de les funcions ecològiques i l’adequació per a l’ús públic i social dels cursos fluvials.