• Imprimeix

Taxes

La prestació d’uns serveis determinats per l’Agència Catalana de l’Aigua, la utilització privativa i l'aprofitament especial del domini públic hidràulic que afectin o beneficiïn de manera particular a un subjecte, estan subjectes a una taxa que és exigible en el moment de la finalització del procediment.


La quantia de la taxa és la que estableix, per a cada tipus de procediment, la Llei de Taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya i les seves respectives actualitzacions.

Normativa específica