• Imprimeix

Expropiacions

L'Agència Catalana de l'Aigua, en aplicació del que disposa a l'article 52, conseqüència 2 “in fine” de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954 i d’acord amb els articles 3 i 4 de la mateixa norma, ha de procedir a la notificació individualitzada i publicació en el diari oficial el dia i hora en que han de realitzar-se les actes prèvies en el marc del procediment d’expropiació per a l’execució dels projectes aprovats per l’Agència Catalana de l’Aigua.

Complementàriament l’art. 42.1 de de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques disposa que totes les notificacions que es practiquin en paper hauran de ser posades a disposició de la persona interessada a la seu electrònica de l’Administració o Organisme actuant per tal que puguin accedir al contingut de les mateixes de manera voluntària.

Així doncs, en compliment de la normativa esmentada, es procedeix a donar publicitat en la seu electrònica de l’Agència Catalana de l’Aigua de les convocatòries a actes prèvies d’ocupació.

Resolució per la qual es fixen les dates per a la redacció d'actes prèvies a l'ocupació de les finques afectades per l'execució del Projecte constructiu actualitzat de la nova estació depuradora d'aigües residuals de Botarell, al terme municipal de Botarell (Baix Camp).

Informació relacionada

Resolució del director de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 20 de juliol de 2018 aprovant la relació complementària de béns i drets del projecte “Projecte constructiu de millora de la capacitat hidràulica del col•lector de salmorres de la conca del Llobregat. Fase 2: des de Cardona i Balsareny fins Abrera i tram final el Prat de Llobregat - Depurbaix.”, clau S-AA-00863-E.

Informació relacionada