• Imprimeix

Projectes d'obres en informació pública

L'Agència Catalana de l'Aigua, en compliment de les disposicions vigents, ha acordat l'obertura d'un període d'exposició pública als efectes d'examen, rectificació i presentació de reclamacions dels següents projectes, els quals resten a disposició del públic durant el termini fixat a l’anunci d’informació pública, a comptar del dia de la publicació d'aquest Anunci en el DOGC.

Dins d'aquest termini, els particulars, les entitats i els organismes afectats per l'execució de les obres projectades poden presentar els escrits d’al·legacions que considerin pertinents en relació amb el traçat, les característiques i l'objecte del projecte en qualsevol de les formes que preveu l'article 16.4. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Atès que el projecte que se sotmet a informació pública conté una llista concreta i individualitzada dels béns i els drets que són considerats d'expropiació necessària, i d'acord amb el que estableix el paràgraf segon de l'article 17 de la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa i altres articles concordants del Decret de 26 d'abril de 1957 pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'expropiació forçosa, qualsevol persona interessada o titular de drets reals i interessos econòmics sobre els béns afectats també pot, dins el termini establert en aquesta informació pública, formular al·legacions per escrit per tal de corregir els possibles errors que s'hagin produït en la confecció de la llista dels béns i els drets afectats, que es publica annexa, o oposar-se motivadament a la necessitat d'ocupació, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

- Projecte constructiu de l'ampliació de l'estació depuradora d'aigües residuals de Maçanet de la Selva al terme municipal de Maçanet de la Selva (La Selva) - LSA.00101/01.P1 (pdf - 2018MB).

Projecte constructiu de l'estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors en alta del sistema de sanejament de la Casanova, al terme municipal de Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà) - LSA.00045/01.P1 (pdf - 282MB).

Projecte constructiu actualitzat d'ampliació de la part urbana domèstica de l'estació depuradora d'aigües residuals de Viladecavalls Est, al terme municipal de Viladecavalls (Vallès Occidental) - LSA.00049/03.P (pdf - 51,6MB).

Projecte constructiu actualitzat de desdoblament dels col.lectors en alta del sistema de sanejament de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) - LSA.00080/01.P1 (pdf).

Projecte constructiu de l'estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors en alta de Calders (Moianès) - LSA.01459/01 (pdf)

 

 

Normativa específica