• Imprimeix

Preu per municipis i evolució

A Catalunya el preu de l’aigua és diferent en cadascun dels municipis. L'abastament d’aigua potable (gestió, distribució i compra d’aigua), així com el clavegueram i el tractament d’aigües residuals són competència municipal i és cada municipi qui estableix la tarifa de subministrament i la taxa de clavegueram. El cànon de l’aigua, però, com a ingrés específic de l'Agència Catalana de l'Aigua és d'àmbit autonòmic i és el mateix per a tot el territori català.

El municipi estableix les tarifes i les taxes i defineix la seva estructura en funció dels costos que suposa l’activitat. Despeses que depenen de les característiques físiques i demogràfiques, com ara l’orografia del terreny, la disponibilitat del recurs, la densitat de la població, l’estacionalitat del consum, la qualitat del servei el tipus de finançament de les infraestructures, el tipus de gestió i les economies d’escala, entre d’altres.

Amb la voluntat de protegir col·lectius vulnerables, econòmicament i socialment existeixen tarifes socials per l’aigua subministrada aprovades per cadascun dels ajuntaments, o bé ajudes a càrrec d’un fons de solidaritat. Pel que respecta al cànon de l’aigua existeix el cànon social aplicable a tots els municipis de Catalunya.

Quin és el preu de l’aigua del meu municipi

A continuació es pot conèixer l’import mensual de la factura de l’aigua escollint el municipi i el consum mensual que es fa habitualment. L’import de la factura es genera automàticament i desglossat en els diferents conceptes: la tarifa o taxa de subministrament d’aigua, la taxa de clavegueram i el cànon de l’aigua autonòmic. Les dades corresponen a l’abastament del nucli urbà del municipi.