• Imprimeix

Tipus de gestió

El servei d’abastament d’aigua és un servei de competència municipal, que gestiona el propi ajuntament bé mitjançant delegació un altre organisme o empresa. La facultat d’establir el sistema de gestió dels serveis públics correspon a l’ens local que pot escollir entre gestió directa del servei o gestió indirecta, de forma sostenible i eficient.

Es realitza una gestió directa quan el servei el presta el propi ens local o bé un organisme o entitat amb capital social íntegrament públic; i es realitza una gestió indirecta mitjançant qualsevol de les formes establertes en la normativa de Contractes del Sector Públic (el contracte de concessió, la gestió interessada, concert i la societat d’economia mixta).

TipusGestio