• Imprimeix

Factura de l’aigua i estructura de la tarifa

Els usuaris que reben aigua de companyia paguen amb la factura de l'aigua pels serveis prestats vinculats a la gestió del recurs.

En general, l’import de la factura es calcula en funció del volum d’aigua consumida determinada preferentment per comptadors individuals. Majoritàriament s’estableix el preu per metre cúbic en funció dels trams de consum. La factura, a la majoria dels municipis, també incorpora una part fixa que es paga encara que no hi hagi consum. Aquesta part fixa respon al fet de poder garantir els serveis al ciutadà quan aquest els necessiti, i per altra banda assegurar uns ingressos mínims per cobrir la despesa fixa que suporten les companyies subministradores.

Les estructures de les taxes i tarifes són diferents en cada municipi; tot i que normalment tenen una estructura binomial, amb una part fixa i una part variable.

 

PartsFixesVariables
 
La part fixa es basa en un mínim de facturació, una quota fixa o ambdues. El mínim de facturació consisteix en la facturació d’un volum mínim encara que no hagi consum, un cop superat aquest volum es factura pel consum real que s’hagi realitzat. La quota fixa és un import que es paga sempre independentment del consum que se’n faci.
La part variable és proporcional al volum d’aigua que se subministra, majoritàriament és de blocs creixents, de manera que a més consum correspon un preu més elevat per metre cúbic. Les tarifes amb blocs de consum creixents són les que satisfan el principi de progressivitat amb la finalitat de fomentar l’ús eficient de l’aigua i estimular la reducció dels consums més elevats.
 
PreuRebutAigua
 
Pel que fa a l’estructura del cànon de l’aigua per als usos domèstics, té una part variable que es calcula en funció del volum d’aigua consumida i existeixen 4 trams diferenciats amb un tipus impositiu creixent en cada tram; i un mínim de facturació de 6m3 abonat i mes.

Més informació