• Imprimeix

Preu de l’aigua, composició, serveis i altres conceptes

El preu de l’aigua inclou tots els serveis prestats en la gestió del cicle de l’aigua: la captació i potabilització, la distribució per al seu consum i la recollida i depuració de les aigües residuals perquè tornin al medi aquàtic sense perjudicar-lo, també inclou la reducció de la contaminació de les aigües, la preservació de les masses d'aigua i els espais protegits, entre d’altres.

El preu de l’aigua resulta de la suma dels diferents conceptes que es paguen pels serveis prestats en la gestió de l’aigua, incorporats a la factura de l’aigua. Els conceptes que integren el preu són les tarifes i taxes de subministrament d’aigua, la taxa de clavegueram i el cànon de l’aigua autonòmic, que depenen dels diferents agents que participen en la regulació, control i gestió del servei (organismes públics locals, organismes públics supramunicipals, operadors privats i organismes de la Generalitat, com l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Comissió de Preus de Catalunya, entre d'altres).

EvolucioPreu2010_2018

MapaPreuMunicipi_v1

Mapa del preu mig domèstic de l'aigua de tots els municipis de Catalunya  durant el 2017

28,61€/mes

2,384 €/m3

(per un consum de 12m3/mes amb iva inclòs).

El servei d’abastament d’aigua és un servei de competència municipal, que gestiona directament el propi Ajuntament, o bé mitjançant delegació un altre organisme o empresa. Les tarifes són aprovades per l’ens local corresponent i autoritzades per la Comissió de Preus de Catalunya. La Comissió de Preus és l’organisme que acorda l’autorització de preus màxims en matèria de servei de subministrament d’aigua a poblacions en exercici de les atribucions conferides pel Decret 121/2014, de 26 d’agost.

Els municipis catalans disposen de competències en matèria d'abastament d’aigua potable (gestió, distribució i compra d’aigua), així com el clavegueram i el tractament d’aigües residuals, dret que els atorga l'article 66.3.l) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d’acord amb l'article 5è del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el TRLAC.

La tarifa /taxa de subministrament permet garantir l’abastament d’aigua potable sota els criteris de màxima qualitat, eficiència i sostenibilitat. La tarifa permet recuperar les despeses del servei com l’energia (primordialment pel bombament de l’aigua), la partida de personal, la compra d’aigua (principalment a un operador en alta), el tractament de l’aigua per a la seva potabilització (com són els reactius), les despeses de manteniment i amortització de les infraestructures (dipòsits, la xarxa de transport), entre d’altres.

A més a més de la tarifa de subministrament existeixen altres conceptes com el manteniment dels comptadors i d’escomeses, o bé els recàrrecs per al fiançament d’obres i instal·lacions hidràuliques del subministrament en baixa.

És un impost ambiental que grava l’ús de l’aigua i la contaminació que el seu abocament pot produir. La seva recaptació està destinada a cobrir les despeses d’inversió i d’explotació de les infraestructures, recuperar i mantenir els cabals ecològics, preveure la contaminació i altres actuacions previstes en la planificació hidrològica.

L’entitat subministradora el recapta a través del rebut de l’aigua per compte de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) amb excepció dels usuaris industrials i assimilables amb sistema de tarifació individualitzada als qui l’ACA els liquida directament el cànon.

La taxa de clavegueram es destina a la gestió de la xarxa de clavegueram, en concret al manteniment, neteja i conservació de la xarxa de clavegueram i el drenatge urbà amb una gestió preventiva. També es destina a la gestió dels residus i el control d’abocaments.

La taxa del clavegueram es recapta per compte dels respectius ajuntaments i sol anar lligada al consum d’aigua, encara que podem trobar tarifes on la base de càlcul sigui, per exemple, el valor cadastral.

El tipus de l’IVA del subministrament d’aigua i del cànon de l’aigua és del 10%. Pel que fa a les quotes de conservació de comptadors i connexions el tipus de l’IVA és del 21%. L’aplicació de l’IVA en el clavegueram, depuració i/o sanejament depèn de la naturalesa tributària de la tarifa i de la forma de gestió.