• Imprimeix

Organització

L’Agència Catalana de l’Aigua, Administració hidràulica de la Generalitat de Catalunya, es regula mitjançant el Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, el qual ordena les competències de la Generalitat i les dels ens locals en matèria d’aigües i obres hidràuliques. També es regula mitjançant els Estatuts de l’ACA, els quals en despleguen l’estructura organitzativa i el règim de funcionament.