• Imprimeix

Òrgans col·legiats

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) la composen diferents òrgans administratius que tenen atribuïdes funcions de govern i decisió, proposta, assessorament, control i participació. Aquests òrgans estan regulats als Estatus de l’Agència.

El Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua és l’òrgan  de govern en règim de participació, d’acord amb l’article 11.4 del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre i amb la composició i  les funcions que li atribueix l’article 11.5 i 7. La seva composició  i funcions estan desenvolupades en els articles  7 i  8  dels Estatus de l’ACA aprovats pel Decret 86/2009, de 2 de juny, modificats pel Decret 153/2012).

El Consell de la Xarxa d'Abastament Ter- Llobregat és l’òrgan col·legiat d’adopció de decisions pel que fa a la gestió de les instal·lacions que integren la xarxa d’abastament Ter-Llobregat ( art. 11.17 del text refós). La seva composició i funcions es troben regulades en l’art. 11.18 i 19 del Text i en els articles  17 i 18 dels Estatuts de l’ACA.

El Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua (CUSA) és l'òrgan d'assessorament i de participació en l'elaboració dels instruments de la planificació hidrològica de l’ACA. Els membres del Consell són nomenats pel conseller del departament  competent del Govern en matèria de medi ambient, a proposta de les entitats i les associacions que en formen part.

Tal i com preveu la Llei 10/2011 de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, les comissions de desembassament assumeixen de manera definitiva les funcions de participació en la gestió dels recursos hídrics de les conques internes catalanes.

En concret hi ha establertes 4 comissions de desembassament (Ter-Llobregat, Muga, Foix i Riudecanyes), corresponents als diferents trams regulats de les principals conques i sistemes del districte de conca fluvial de Catalunya.

En aquestes comissions es determinen les dotacions d'aigua per a satisfer les diverses necessitats d'abastament, reg i usos ambientals, i també s'aborden els temes d'interès de cada àmbit.