• Imprimeix

Espais participatius

Els dos espais participatius permanents a l’Agència són el Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua (CUSA) i les Comissions de desembassament, on participen diferents actors mediambientals, econòmics i socials (ajuntaments, consells comarcals, empreses vinculades amb l'aigua, regants, agricultors, indústria, universitats, entitats mediambientals, entitats socials, etc.).

Ambdós espais participatius són òrgans col·legiats contemplats als Estatuts de l’Agència que es reuneixen periòdicament per emetre dictàmens sobre actuacions i per debatre sobre la distribució dels recursos hídrics en les conques regulades.

 

Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua
El Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua (CUSA) és l'òrgan d'assessorament de l'Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i de participació en l'elaboració dels instruments de la planificació hidrològica.  

Els membres del Consell provenen de les administracions locals, d’entitats ambientals, d’entitats d’usos agraris i ramaders, del món acadèmic, d’entitats dels usos recreatius, d’entitats dels usos industrials i de les associacions de veïns.

És l’espai on es pot deliberar sobre com desenvolupar noves polítiques relatives a la planificació de la gestió de les masses d’aigua, juntament amb les comissions de desembassament. La seva valoració, dictamen i aportacions són prèvies a la presa de decisions del Govern en matèria de planificació hidrològica.

 

 

Comissions de desembassament

Les comissions de desembassament de l’Agència Catalana de l’Aigua assumeixen les funcions de participació en la gestió dels recursos hídrics de les conques internes catalanes.

En concret hi ha establertes 4 comissions de desembassament (Ter-Llobregat, Muga, Foix i Riudecanyes), corresponents als diferents trams regulats de les principals conques i sistemes del districte de conca fluvial de Catalunya.

En aquestes comissions es determinen les dotacions d'aigua per a satisfer les diverses necessitats d'abastament, reg i usos ambientals, i també s'aborden els temes d'interès de cada àmbit.

Els grups d’interès són agrupacions de persones físiques o jurídiques i aquelles organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d'influir directament o indirectament en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques, en l'elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d'un interès propi o de tercers o d'un interès general.

El Registre atorga als grups d'interès una sèrie d'avantatges a l'hora de relacionar-se amb l'Administració i el sector públic i d'accedir a la informació sobre la seva activitat i iniciatives.

Informació relacionada