• Imprimeix

R+D+I

L’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) ha definit el marc a partir del qual el Govern desenvoluparà les actuacions i els programes d’R+D+I per al període 2014-2020.

Des de fa anys, l’Agència Catalana de l’Aigua col·labora i participa en diferents projectes d’innovació i recerca, finançats a través de la Unió Europea, l’Estat espanyol o altres institucions, però sense  materialitzar una aportació econòmica que complementés la seva participació tècnica i institucional en els projectes.

 

El nou Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021) suposa un punt d’inflexió en aquesta línia de treball, ja que a partir de la determinació de les necessitats de recerca i innovació en matèria d’aigua a Catalunya per als propers sis anys, s’inclou una partida pressupostària per al seu impuls i foment. Amb aquest Pla, l’ACA vol liderar i participar activament en el treball cooperatiu público-privat, aprofitant les possibilitats que ofereixen diferents fórmules de contractació, com el diàleg competitiu, la compra pública innovadora o concretant el finançament d’estudis mitjançant subvencions.

Per poder treballar amb tots els actors implicats, l’ACA està creant un registre d’entitats interessades en col·laborar. Per poder inscriure-us en aquest registre, us podeu posar en contacte amb l’Agència a través de l’apartat Contacte.

 

Implementació de la Directiva marc de l’aigua en els rius temporals.

Estudia la hidrologia i l’ecologia dels rius temporals i es planteja crear eines noves per millorar la gestió d’acord amb els objectius de la Directiva marc de l’aigua (DMA) de la Unió Europea. El projecte contribuirà a la conservació i restauració d’un dels tipus de rius més comuns a la conca de la Mediterrània, que conté gran part de la biodiversitat d’aigua dolça amenaçada d’Europa.

Planteja accions pilot de mitigació i adaptació al canvi climàtic al delta de l’Ebre, una de les zones humides més riques en biodiversitat del sud d’Europa i, alhora, més vulnerable davant els fenòmens de la pujada del nivell del mar i la subsidència.

Projecte pilot per millorar l’eficiència de les depuradores. El projecte inclou la construcció d’una planta pilot experimental per tal d’aconseguir que la depuració d’aigües residuals generi més energia de la que consumeix, amb l’objectiu de reduir la petjada ecològica de les instal·lacions ambientals.

Projecte enfocat a la recuperació de l’estructura i connectivitat de les riberes conformades per vern com hàbitat d’interès prioritari en tres àmbits diferenciats: Alt Segre, Alt i Mig Ter i Congost-Besòs mitjançant planificació sistèmica i actuacions pilot de restauració hidromorfològica, millora de la governança i creació de material per replicar-ho en vernedes de l’àmbit mediterrani.

Projecte europeu de prevenció de fenòmens climàtics extrems. L’objectiu és ajudar les administracions i la ciutadania a anticipar-se i respondre proactivament davant els fenòmens meteorològics extrems com tempestes, inundacions, sequeres, onades de calor o focs forestals.

El projecte pretén contribuir al marc de referència europeu en les solucions basades en aspectes naturals (NBS - Nature Based Solutions) demostrant la seva possibilitat d'ús i aplicació a gran escala, mitjançant l'estimulació d'una nova cultura de la 'planificació de l'ús del sòl' que uneix la reducció dels riscos amb els objectius de desenvolupament locals i regionals d'una manera sostenible.

Això inclou mesures físiques (eliminar motes per deixar que s’inundin planes, eliminar obstacles, etc.) com altre tipus de mesures, i està previst centrar-se a la conca de la Tordera, on hi ha actuacions executades que es podrien analitzar i potenciar (p.e. Bassa de les Llobateres) i d'altres que es podrien encaixar (pe bassa de can Lluró), així com actuacions previstes de zones humides al Programa de mesures o potenciar la recuperació d'antigues graveres...

El projecte propugna solucions d’economia circular al voltant de l’aigua en diferents emplaçaments, incloent-hi la Costa Brava gironina. Comprèn objectius estratègics com ara demostrar aplicacions innovadores a diferents escales, reduir del consum d’aigua, energia i matèries primeres, valorar la seva incidència en altres sectors econòmics, mitigar les barreres existents, incrementar la implicació de la ciutadania en els serveis de l’aigua i crear nous mercats i oportunitats.