• Imprimeix

Transparència i bon govern

L’Administració ha de donar compte a la ciutadania de la seva activitat i de la gestió dels recursos públics que s’han posat al seu abast. Per això: 

  • Ha de ser transparent:  ha de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible als ciutadans.  Ho ha de fer per mitjà dels instruments de difusió que permetin un accés ampli i fàcil a les dades i la participació en els assumptes públics. 

  • S’ha de regir pel principi de bon govern: s’ha d’ajustar a les regles i obligacions sobre la qualitat dels serveis i el seu propi funcionament, així com  als principis ètics i les bones pràctiques d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs de l’Administració, amb l’objectiu que aquesta funcioni amb la màxima transparència, qualitat i equitat i amb garantia de retiment de comptes.

  • Ha de ser accessible: tota la informació ha de ser comprensible, de fàcil accés, gratuïta i estar a l’abast de les persones amb discapacitat en un format subministrat per mitjans o formats escaients que resultin accessibles i comprensibles.