• Imprimeix

Dades obertes

Dades en temps real

En aquesta pàgina podreu accedir a dades obertes en temps real que genera la pròpia Agència per a la vostra gestió. Es fa ús de la plataforma Sentilo, que és una solució de codi obert dissenyada per emmagatzemar grans volums de mesures fetes al llarg del temps en qualsevol tipus de sensor desplegat pel territori, i per permetre consultar aquestes mesures en temps real de manera gairebé instantània mitjançant peticions REST realitzades per tercers.
Al ser dades en temps real, aquestes no estan revisades ni validades, per la qual cosa poden estar subjectes a error.

 

Dades Catàleg Últimes dades recollides
Embassaments http://aca-web.gencat.cat/sdim2/apirest/catalog?componentType=embassament http://aca-web.gencat.cat/sdim2/apirest/data/EMBASSAMENT-EST
Aforaments  http://aca-web.gencat.cat/sdim2/apirest/catalog?componentType=aforament   http://aca-web.gencat.cat/sdim2/apirest/data/AFORAMENT-EST 
Pluviòmetres  http://aca-web.gencat.cat/sdim2/apirest/catalog?componentType=pluviometre   http://aca-web.gencat.cat/sdim2/apirest/data/PLUVIOMETREACA-EST 

 

Altres dades

Informació en procés d’elaboració.