• Imprimeix

Definició i tipus masses d'aigua

Els cursos d’aigua, tan els superficials com els subterranis, es divideixen en unitats de gestió amb unes característiques homogènies, i mida i volums significatius. Aquestes unitats són les anomenades masses d’aigua. 

Les masses d’aigua poden ser naturals, molt modificades o artificials, en funció de la seva alteració hidromorfològica i de la capacitat real que tenen de recuperar-se. Les “masses d’aigua molt modificades” i les “artificials” són aquelles que han perdut la seva hidromorfologia i característiques ecològiques originals, i que per motius econòmics, socials o de preservació d’hàbitats o espècies, no és possible revertir-ne les transformacions i retornar-les al seu estat inicial. Els embassaments en són un exemple: es tracta de rius fortament modificats. 

Des de l’any 2002 s’han impulsat treballs per caracteritzar les diferents masses d’aigua a Catalunya. Igualment, en els diferents documents IMPRESS (informe de pressions i impactes en cada massa d’aigua) s’hi detalla la caracterització de les masses d’aigua així com l’anàlisi de pressions i impactes a què estan sotmeses, donant resposta als articles 5, 6 i 7 de la DMA.

Categories Masses d’aigua

Rius

Estanys (zones humides)

Aigües de transició (llacunes litorals)

Aigües costaneres

Aigües subterrànies

Total

Masses d’aigua superficial

261

27

25

33

 

346

Naturals

192

26

22

28

 

268

Molt modificades

69*

1

3

5

 

78

Masses d’aigua subterrànies

 

 

 

 

37

37

Total de masses d’aigua al districte de conca fluvial de Catalunya

383

*En els rius molt modificats s’inclouen els 13 embassaments del DCFC