• Imprimeix

Aigües subterrànies

Les aigües subterrànies són aquelles que es troben sota la superfície de la terra i que generalment s'acumulen en aqüífers, que són formacions geològiques on s'emmagatzema i circula aigua aprofitant la porositat, la filtració i la fissuració de la roca. Quan el volum d'aigua que s'emmagatzema sota terra és considerable i clarament diferenciat, s'anomena una massa d'aigua subterrània. 

Les aigües subterrànies, a més dels ecosistemes que constitueixen per si mateixes en el medi hipogeu tenen un paper fonamental en els ecosistemes de ribera, així com en l’origen i suport d’algunes de les zones humides més rellevants, com els aiguamolls de l’Empordà, el delta del Llobregat, o l’estany de Sils. 

En aquest marc cal destacar el paper de l’aqüífer de la Garrotxa-Banyoles que determina uns espais límnics de primer ordre a Europa. Aquest sistema s’estén en un àmbit regional d’uns 200 km² i té unes reserves orientatives de 50 hm³. 

A Catalunya hi ha aqüífers de diferent naturalesa: de tipus porós o granular (materials no consolidats), de fissurats i càrstics (materials consolidats), i de mixtos, que tenen permeabilitat per porositat i fissuració. 

Les unitats d’anàlisi per a la delimitació de les masses d’aigua subterrània usades a Catalunya han estat les àrees hidrogeològiques definides pel Servei Geològic de Catalunya (SGC-ICC, 1992). Dins de cada àrea hidrogeològica, es van identificar i definir els aqüífers segons la tipologia, el grau d’explotació i les característiques hidràuliques. A partir dels resultats obtinguts, i en funció de les característiques hidroquímiques, les pressions, els impactes i els nivells de protecció dels aqüífers que s’han anat definint, s’ha realitzat la delimitació de masses d’aigua subterrànies

El resultat d’aquest procés és la determinació de 37 masses d’aigua subterrànies associades a les conques internes, més 16 masses d’aigua subterrànies associades a les conques catalanes intercomunitàries.