• Imprimeix

Reserves naturals fluvials (RNF)

El Reglament de la planificació hidrològica (Reial Decret 907/2007) defineix les reserves naturals fluvials com a masses d’aigua de la categoria riu amb escassa o nul·la intervenció humana i d’elevada naturalitat, amb la finalitat de ser preservades sense alteracions i conservant els seus valors naturals. La delimitació dels trams de reserva natural fluvial pot coincidir o no amb  la longitud total d’una massa d’aigua. 

El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya estableix 38 reserves naturals fluvials en el DCFC, distribuïdes en 34 masses d’aigua (hi ha masses d’aigua que tenen més d’una reserva natural fluvial), i en 7 conques fluvials diferents.

A les conques catalanes intercomunitàries, és el Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre qui estableix les Reserves Naturals Fluvials.