• Imprimeix

Zones sensibles per nutrients d’origen urbà

Els criteris per a la designació de zones sensibles s’estableixen a l’Annex II de la Directiva 91/271/CEE, posteriorment transposats al Reial Decret 509/1996 de 18 de març, modificat pel Reial Decret 2116/1998 de 2 d’octubre, de desenvolupament del Reial Decret Llei 11/1995 de 28 de desembre pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament d’aigües residuals urbanes.

Segons l’Annex II de la Directiva 91/271, i del Reial Decret Llei 11/1995, són zones sensibles:

  1. Llacs d’aigua dolça naturals, altres medis d’aigua dolça, estuaris i aigües costaneres que siguin eutròfics o ho puguin arribar a ser.
  2. Aigües dolces de superfície destinades a la producció d’aigua potable amb nitrats superiors a allò que estableix la Directiva 75/440/CEE (Directiva actualment derogada).
  3. Zones on s’hagi de fer tractament addicional al de l’article 4 per complir les Directives del Consell.

 

El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar l’ACORD GOV/5/2014, de 21 de gener, pel qual es revisen les zones sensibles del districte de conca fluvial de Catalunya i de les zones costaneres. La declaració d’aquestes zones sensibles es va realitzar d’acord amb la memòria tècnica realitzada a tals efectes

 

Les masses d’aigua del districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC) que formen part de les zones sensibles són un total de 131, principalment rius (113), embassaments (6) i aigües de transició (10), a més de l’estany de Banyoles i les aigües del port de Tarragona.

Us podeu descarregar la cobertura de les zones sensibles i zones de captació declarades al districte de conca fluvial de Catalunya a: http://sig.gencat.cat/visors/VISOR_ACA.html