• Imprimeix

Zones vulnerables per nitrats d’origen agrari

La contaminació per nitrats d'origen agrari és un problema greu de contaminació difusa  a les aigües, i en especial de les subterrànies. La Directiva 91/676/CEE, de 12 de desembre, relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats utilitzats en l'agricultura (i la seva transposició a través del RD 261/1996, de 16 de febrer), obliga els estats membres a declarar vulnerables aquelles superfícies territorials on el drenatge pugui originar una contaminació per nitrats, bé sigui de les aigües superficials o de les subterrànies. 

La Generalitat de Catalunya és qui estableix quines són les zones vulnerables en el seu àmbit territorial. Les competències de l'Agència se centren fonamentalment en la identificació, el control i el seguiment de la contaminació per nitrats de les aigües continentals i marines, així com en la protecció del domini públic hidràulic contra el seu deteriorament. 

 

Mapa de zones vulnerables