• Imprimeix

Zonificació d'espais fluvials

La normativa continguda a la legislació sectorial en matèria d’aigües obliga a delimitar els espais fluvials d’acord amb les següents definicions:

  • Domini públic hidràulic (art. 2 Text Refós de la Llei d’Aigües (TRLA)): espai que comprenen les lleres de corrents naturals, continues o discontinues i els llits de llacs, llacunes i embassaments superficials en lleres públiques.
  • Zona de servitud (art. 6 del TRLA, i art. 6 i 7 del Reglament del domini públic hidràulic (RDPH)) : franja lateral de cinc metres d'amplada a cada costat de la llera, dins de la zona de policia, que es reserva per a usos de vigilància, pesca i salvament.
  • Zona de policia (art. 6 del TRLA, i art. 9.1 del RDPH): franja lateral de cent metres d'amplada a cada costat de la llera, en què es condiciona l'ús del sòl i les activitats que s'hi desenvolupen.
  • Zona de flux preferent (art. 9.2 del RDPH): unió de la zona constituïda per la via d’intens desguàs (VID) i la zona on poden produir-se greus danys sobre els bens i les persones (ZIG).
    • VID: zona per on passa l’avinguda de 100 anys de període de retorn sense provocar una sobreelevació superior a 0,3m respecte a la situació “natural”.
    • ZIG: zona inundable per a l’avinguda de 100 anys de període de retorn on es donen les següents condicions: més d’un metre d’alçada d’aigua, o més d’1m/s de velocitat del flux, o el producte d’ambdós és superior a 0,5 m2/s.
  • Zones inundables (art. 11 del TRLA i art. 14 del RDPH): zona que resulta inundada per l’avinguda de cinc-cens anys de període de retorn.

ZonificiacioEspaisFluvials

Més informació