• Imprimeix

Estat del medi hídric

L’Agència Catalana de l’Aigua, com a administració hidràulica de Catalunya, és la responsable de vetllar per la qualitat del medi hídric, d’acord amb el que estableix la Directiva 2000/60/CE. El Programa de Seguiment i Control (PSIC) és l’instrument de l’ACA on es defineixen els mecanismes per obtenir una visió general, coherent i completa de l’estat de les masses d’aigua del districte de conca fluvial de Catalunya.

En aquest apartat podreu consultar els paràmetres que s’utilitzen per determinar les condicions en que es troben les aigües superficials i subterrànies: rius, embassaments, estanys, aigües de transició i costaneres. Les aigües de bany, tant les costaneres com les interiors, són objecte d’un tractament especial per la gran repercussió que té el seu estat en la ciutadania.

Finalment, l’ACA també analitza l’aigua com a recurs. L’estat de les masses d’aigua ja inclou paràmetres per valorar-ne la quantitat, que, naturalment, té influència en la seva qualitat. Tot i això, aquí hi trobareu les dades concretes de l’aigua de què disposem pels diferents usos.