• Imprimeix

Estat de les masses d'aigua

L’Agència Catalana de l’Aigua s’encarrega de realitzar els controls per determinar l’estat qualitatiu i quantitatiu en què es troben les masses d’aigua. Aquest seguiment és clau per saber si cal o no implementar mesures de gestió.

L’estat de l’aigua s’obté de contrastar els resultats del seguiment i control que es fa sobre les masses a través d’una sèrie de paràmetres que es troben al medi amb els llindars de qualitat que hi ha establerts per cada paràmetre i agregant informació mitjançant unes determinades regles.

 

Per a les masses d’aigua superficials es combina l’estat ecològic (qualitat biològica, fisicoquímica i hidromorfològica), amb l’estat químic (substàncies prioritàries), mentre que per a les masses d’aigua subterrànies, es combina l’anàlisi de l’estat químic (principals contaminants) amb l’estat quantitatiu (nivells piezomètrics). Fruit de la combinació dels elements de qualitat i dels índex i normes de qualitat establerts, s’obté la qualificació final de l’estat de les masses d’aigua, que només pot ser bo o dolent.

masses2