• Imprimeix

Tractament dels fangs

Part de les substàncies separades de l'aigua durant el procés de depuració constitueixen un residu que anomenem fang de depuració o biosòlid.  En el fang es concentra principalment la matèria orgànica i una part dels nutrients que si s’haguessin retornat amb l’aigua al medi n’haurien provocat un impacte. L’objectiu de tractar-los és que  es puguin reutilitzar. Els destins finals d’aquest fang són la valorització en usos agrícoles, de jardineria, de restauració de terrenys degradats i de fabricació d’adobs; la utilització com a combustible; i la disposició en dipòsit controlat.

Tractament dels fangs

Per adequar les característiques del fang a la seva destinació i millorar-ne la gestió s’apliquen diversos tractaments, consistents en l’estabilització i en la reducció del contingut d’aigua. Part d’aquests tractaments són duts a terme en les pròpies EDAR –com l’espesseïment, la digestió i la deshidratació– i es consideren com la continuació del procés de depuració de l’aigua. Altres tractaments es realitzen en instal·lacions específiques, ubicades en EDAR o en d’altres emplaçaments. Aquest és el cas de les plantes de compostatge, d’assecatge tèrmic i de codigestió anaeròbia amb d’altres residus orgànics.