• Imprimeix

Seguretat d’embassaments, preses i basses

Les normes d’explotació  de cada embassament determinen els treballs de manteniment que s’executen en el dia a dia, així com les grans obres de reposició i millora que esdevenen necessàries periòdicament. Aquestes actuacions persegueixen els objectius comuns d’assolir una màxima garantia d’operativitat i seguretat dels embassaments.

Per llei, l’Agència Catalana de l’Aigua gestiona el Registre de seguretat de preses i embassaments de Catalunya, i dóna compliment a les competències atribuïdes en matèria de seguretat de preses i embassaments que són:

  • Aprovar les normes d'explotació, plans d'emergència i/o enginyer representant.
  • Dur a terme la classificació i gestió de les inscripcions al registre de seguretat.
  • Elaborar informes sobre projectes i obres o sobre canvis d'etapa
  • Realitzar inspeccions de seguretat.

El registre de seguretat de preses i embassaments és el registre on s’han d’inscriure totes les infraestructures que, per les seves característiques geomètriques o de capacitat, tinguin associat un cert grau de risc en cas de trencament o funcionament incorrecte.

La normativa obliga als titulars de basses ubicades fora del domini públic hidràulic a Catalunya i els titulars de les preses existents al domini públic hidràulic de les conques internes de més de 5 metres d'alçada o més de 100.000 metres cúbics de capacitat, a sol·licitar la classificació i registre de la infraestructura a l'Agència. L'objectiu d'aquest Registre és posar a disposició de l'administració la informació per tal de comprovar que els titulars d'aquestes infraestructures donen compliment a les exigències que la normativa estatal els imposa en matèria de seguretat.

Els danys potencials d'una infraestructura d'aquestes característiques en cas de trencament o mal funcionament s'estableix classificant la presa/bassa en una de les tres categories possibles:

  • A, a la qual hi corresponen aquelles preses, embassaments o basses el trencament o funcionament incorrecte de les quals pot agreujar a nuclis urbans o a serveis essencials, o produir danys materials o mediambientals molt importants.
  • B, a la qual hi corresponen aquelles preses, embassaments o basses el trencament o funcionament incorrecte de les quals pot ocasionar danys materials o mediambientals importants o afectar a un número reduït d’habitatges.
  • C, a la qual hi corresponen aquelles preses, embassaments o basses el trencament o el funcionament incorrecte de les quals pot produir danys materials de moderada importància i només incidentalment pèrdues de vides humanes.

A més, les preses o basses es classifiquen en funció de les seves dimensions geomètriques, considerant-se gran presa aquella infraestructura amb una alçada superior als 15 m o bé que, amb una alçada compresa entre els 10 i 15 m, tingui una capacitat d’embassament superior a 1 hm3.