• Imprimeix

Xarxes supramunicipals

Les xarxes supramunicipals són xarxes d'abastament en alta que donen servei a més d'un municipi, distribuint l'aigua als municipis, lliurant-la en els dipòsits municipals de capçalera. Des d’aquest dipòsit, cada municipi realitza la distribució en baixa fins els abonats (persones, empreses, etc.). És a dir, les xarxes supramunicipals d’abastament en alta tenen com a clients els municipis i no distribueixen aigua directament a les persones.

Les xarxes supramunicipals es composen en general de:

  • Captació d’aigua
  • Estació de tractament d’aigua potable
  • Xarxa de distribució fins als punts de lliurament dels municipis. Aquesta xarxa la constitueixen els dipòsits de regulació supramunicipals, les diferents artèries generals i derivacions, estacions de bombament, i tots els elements complementaris per a portar l’aigua potable als dipòsits municipals.

 

La xarxa bàsica d’abastament Ter – Llobregat

La xarxa bàsica d’abastament Ter – Llobregat

En l’àmbit de la regió metropolitana de Barcelona el servei abastament en alta és competència de la Generalitat de Catalunya. Aquest servei es presta mitjançant la Xarxa bàsica d’abastament Ter-Llobregat, que es va crear l’any 1990. Aquest sistema és el més gran de Catalunya i està integrat per un conjunt d’instal·lacions que produeixen i distribueixen aigua potable als usuaris dels 144 municipis connectats. Actualment, aquesta xarxa està gestionada per tres empreses operadores: ATLL Concessionària, Aigües de Barcelona i Mina Pública Aigües de Terrassa.

Les dues fonts principals de subministrament de la xarxa són els rius Ter i Llobregat, completats amb els aprofitaments d’aigües subterrànies i amb els cabals produïts a les dessalinitzadores del Llobregat i Tordera.