• Imprimeix

Directrius generals d'explotació de la xarxa Ter - Llobregat

L’aigua que es consumeix a la regió metropolitana de Barcelona prové de diverses fonts: rius, aigües subterrànies, aigua de mar dessalinitzada, etc. Aquesta composició varia en funció de la situació hidrològica, és a dir, segons la quantitat d’aigua disponible als diferents embassaments i aqüífers.

La manera de combinar aquestes fonts ve establerta a les Directrius Generals aprovades pel Consell de Xarxa Ter-Llobregat, que són d’obligat compliment pels operadors. Aquestes Directrius cerquen un equilibri entre la garantia de subministrament, el cost econòmic de cada centre de producció i el seu impacte ambiental.

 

 • La producció mitjana de les diverses plantes de producció de la xarxa Ter-Llobregat ha de respondre als objectius de la taula següent, en absència d’incidències que limitin la utilització del riu Llobregat i amb els embassaments en situació d’equilibri.

 Taula A_directrius_expolotacio_TLL

 

 • Aquests objectius de producció mitjana es podran modular d’acord amb les variacions diàries de demanda del conjunt de la xarxa Ter-Llobregat.

 

 • A l’ETAP de SJD s’utilitzarà de manera prioritària la captació superficial per davant de la subterrània, sempre que la qualitat de l’aigua del riu i els condicionants d’explotació ho permetin.

 

 • A l’ETAP de Terrassa el repartiment de cabals dins del conjunt previst entre les captacions superficial i subterrània es realitzarà, en cada moment, tenint present l’evolució de l’estat de l’aqüífer i les previsions de les normes d’explotació coordinada de la Cubeta d’Abrera, per al conjunt d’usuaris de l’àmbit, incloses al Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya 2016-2021.

 

 • En situacions de desequilibri de reserves embassades, aplicaran els objectius de la taula següent, que es mantindran fins que es determini que no hi ha risc immediat de recaure en la situació de desequilibri.

 Taula B_modif_objectius_TLL

Si les situacions de desequilibri comporten variacions significatives dels temps de transport hidràulic que puguin afectar les cinètiques de la qualitat de l’aigua, els operadors podran relaxar temporalment l’acompliment d’aquestes consignes, comunicant setmanalment a l’Agència l’evolució dels paràmetres rellevants.

 

 • En cas d’incidències o condicionants d’explotació que limitin temporalment la producció, els operadors no estaran obligats a assolir els objectius establerts a la Taula 2, i el cabal que manqui es podrà produir de la resta de fonts. En el cas particular de limitacions en les plantes del Llobregat, es podrà incrementar l’extracció dels pous de l’ETAP Sant Joan Despí, dels pous Estrella i dels pous de l’ETAP de Terrassa (dins el marc previst en els seus títols concessionals) i la producció de l’ETAP Ter (sense superar un volum anual de 166 hm3).

 

Aquestes situacions s’han de comunicar a l’Agència informant de les causes i indicant la durada estimada de l’afectació.

 

 • D’altra banda, la producció de l’ETAP Ter no ha de superar, en promig quinquennal, els valors de la taula següent (exclosos els períodes on hagin estat d’aplicació les consignes de reequilibri en favor del Llobregat).

Taula C_producc_EtapTer

 

 • En cas que circulin pel riu Llobregat cabals no regulats aprofitables, es podran incrementar temporalment els objectius de producció de les ETAPs Llobregat, Sant Joan Despí i Terrassa, ja sigui a iniciativa dels operadors o a requeriment de l’ACA.

 

 • Els valors de producció de l’ETAP SJD inclouen, a més dels pous, tota la captació del riu, inclosa la que pugui provenir de l’aportació d’aigua regenerada a Molins de Rei.

 

 • L’objectiu de producció de les ITAMs es podrà modular mensualment per millorar les possibilitats d’aprofitament dels recursos no regulats o per necessitats tècniques del servei, havent-se de complir, no obstant, en còmput acumulat des de l’inici de l’any natural.

 

 • A l’ITAM Llobregat, en situacions d’Excepcionalitat i Emergència, malgrat que s’estableix com a objectiu de funcionament continu una producció de 8 mòduls, caldrà funcionar amb 9 ó 10 en els moments en què sigui possible.

 

 • Els objectius de producció de les ITAMs, d’ETAP Llagosta i d’ETAP Besòs tenen caràcter de mínim, i podran ser incrementats lliurament pels operadors en funció de les necessitats del servei. Aquests increments no donaran lloc, però, a una revisió de les seves tarifes en alta.

 

 • La resta de captacions subterrànies de l’àmbit recuperades durant la darrera sequera s’explotaran d’acord als règims previstos al Pla Especial d’Actuació en Situació d’Alerta i Eventual Sequera. Els objectius indicats en la Taula 2 són una estimació conservadora respecte la capacitat conjunta instal·lada, que té en compte el possible esgotament dels aqüífers locals durant la sequera.

 

 • En les situacions de Prealerta, Alerta, Excepcionalitat i Emergència, el cost variable de producció dels cabals dessalinitzats que superin la producció en Normalitat serà cobert pel Fons de Sequera previst en la clàusula 32 del PCA del contracte de gestió de la xarxa Ter-Llobregat. Per exemple, en situació de Prealerta el Fons de Sequera cobrirà el cost variable d’un cabal de producció de 1,32 m3/s (2,12 – 0,80).

 

 • Les Directrius es revisaran si es produeixen modificacions tècniques en les instal·lacions que afectin a les capacitats de producció o transport de cabals dins la xarxa Ter-Llobregat. En particular, en el moment en què es produeixi una remodelació de la planta del Ter que permeti un funcionament mínim continu inferior al previst en aquestes Directrius.

 

 • Pel que fa a les consignes de producció d’aigua regenerada previstes en les Directrius del 26 de març de 2013, no es modifiquen en aquest procediment però es preveu la seva futura revisió una vegada conclogui la campanya de demostració analítica que es preveu realitzar durant aquest any 2017.