• Imprimeix

Tarifes en alta

L’aigua que es subministra als municipis pot provenir de recursos propis del municipi (pous, mines, riu...) o bé ser abastida per un altre subministrador d’aigua o una entitat supramunicipal. En aquest cas, la tarifa en alta és la que paguen els subministradors d’aigua de la població a les entitats subministradores de caràcter supramunicipal . 
Aquesta tarifa en alta és un cost més de l’entitat subministradora en baixa i la trasllada als seus abonats mitjançant la tarifa en baixa.

 

Tarifes aprovades pel Consell d'Administració de l'ACA

Correspon al Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua l’aprovació de les tarifes del servei d’abastament en alta; d’acord amb el previst em l’article 31.3 del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.