• Imprimeix

Protecció i conservació

L’Agència Catalana de l’Aigua, a més de garantir la disponibilitat d’aigua (en quantitat i qualitat) i el funcionament de les depuradores d’aigües residuals, també duu a terme diverses accions per preservar el medi hídric. L’ACA desenvolupa actuacions per mantenir, conservar i millorar les lleres públiques dels rius, amb l’objectiu de garantir la lliure circulació de l’aigua i minimitzar els riscos en cas d’avingudes.  Aquestes mesures també s’encaminen a lluitar contra la vegetació invasora i potenciar les espècies vegetals autòctones.

El bon estat del bosc de ribera aporta també una sèrie de beneficis qualitatius a l’aigua dels nostres rius, minimitzant el risc d’inundacions, reduint la temperatura de l’aigua i erigint-se com un espai de protecció i reproducció de diverses espècies animals i vegetals. És vital la restauració dels espais de ribera, la connectivitat fluvial, la definició i implantació de cabals ambientals, així com la lluita contra les espècies invasores.

L’ACA també vetlla pel bon estat dels aqüífers, els reservoris d’aigua que es troben sota terra, controlant tant els nivells quantitatius com els indicadors de qualitat. Alguns d’aquests aqüífers, que durant anys han estat sobreexplotats o contaminats per l’activitat industrial i ramadera, són vitals per a garantir les demandes de tota una zona. És per això que una de les funcions de l’ACA és recuperar-los i alhora fomentar les actuacions preventives en origen per garantir-ne el seu bon estat.

Catalunya està condicionada pel clima mediterrani, alternant llargs períodes amb escasses pluges amb episodis de precipitacions intenses i que en pocs minuts poden acumular grans quantitats d’aigua. La incidència del canvi climàtic està accentuant aquests fenòmens, cada cop més extrems i virulents. Això comporta la necessitat d’ordenar i regular l’ocupació dels espais fluvials, amb mesures que minimitzin el risc d’inundacions, en la mesura del possible, i el desplegament de protocols de manera coordinada amb diverses entitats, per predir aquests fenòmens i activar les mesures necessàries per reduir al màxim els riscos per a les persones i els béns.

El bon estat del medi hídric implica a tota la societat. És per això que les tasques de protecció i conservació del medi les poden portar a terme també altres administracions o entitats amb una autorització de l’ACA.