• Imprimeix

Cabals de manteniment

Els cabals de manteniment, també anomenats ambientals o ecològics, són el volum d’aigua que es deixa de manera constant en el riu, amb l’objectiu de garantir el bon funcionament dels ecosistemes vinculats al medi hídric. Per tant, aquest cabal ha de ser compatible amb la resta de demandes ordinàries dels cursos fluvials, com són els usos domèstics, els industrials i els agrícoles. A Catalunya, la determinació i la implantació d’aquests cabals es fa separadament per als dos àmbits de planificació hidrològica existents: les conques internes de Catalunya (CIC) i la part catalana de les conques de l'Ebre i la Garona.

CabalsMantenimentTer

L'Agència Catalana de l'Aigua té plenes competències per establir i implantar un règim de cabals de manteniment a les conques internes. En canvi, a les conques catalanes de l'Ebre i la Garona, l'ACA realitza els estudis necessaris, el càlcul i la validació de cabals de manteniment amb els mateixos criteris que es fa a les conques internes, per tal d'obtenir uns cabals de manteniment coherents per a tot Catalunya, que transmet a l'Organisme de conca competent (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) per a la seva implantació.

El Pla sectorial de cabals de manteniment (PSCM), elaborat al 2006 i basat en rigorosos estudis científics, va definir els cabals que haurien de respectar-se en els rius per garantir un bon estat dels ecosistemes. Tots els recursos hídrics de Catalunya estan explotats pels diferents usuaris a través del que es coneix com a concessions. Els usuaris tenen uns drets adquirits que no es poden modificar. En aquest sentit, els cabals de manteniment del PSCM eren immediatament exigibles a les noves concessions i també aplicables a les modificacions de concessions, però no a les ja existents, les quals són la immensa majoria, i es va plantejar implantar-los de manera progressiva, adaptant-los a les especials circumstàncies, singularitats, i valor estratègic dels usos existents. Per tant, actualment a Catalunya la pràctica totalitat dels aprofitaments poden derivar aigua dels rius sense cap obligació de respectar el cabal de manteniment. Tot i aquesta situació, l’ACA ha implantat cabals de manteniment en aquells cursos fluvials on es podia garantir l’equilibri entre l’estat dels recursos, assegurar les demandes i el bon estat ecològic dels nostres rius.

En el segon cicle del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC) pel període 2016-21 no s’abandonen els cabals definits en el Pla sectorial de cabals de manteniment del 2006, sinó que els incorpora com a objectius a assolir a llarg termini i proposa, per tant, una implantació progressiva, establint les dates temporals i els valors concrets.

Això farà possible, en l’horitzó 2018-20, que s’hagi de respectar un cabal ecològic en el 100% dels cursos fluvials catalans. La implantació d’aquest cabal de manteniment serà progressiva i, en cas que aquest sigui insuficient per assolir el bon estat ecològic, en futures revisions del PGDCFC, es podrà incrementar el cabal a implantar. Aquest futur increment, tal i com es descriu al Pla, hauria d’anar acompanyat de mesures d’aportació de nous recursos que permetin salvaguardar les garanties dels abastaments. És important destacar que per primera vegada a Catalunya es fixen cabals de manteniment d’obligat compliment pels aprofitaments existents. Aquesta primera implantació suposarà un pas molt important i permetrà superar aquesta situació de bloqueig que s’ha perllongat durant dècades. Sens dubte, l’estat dels nostres rius millorarà de manera considerable amb els cabals proposats en el Pla de gestió.