• Imprimeix

Implantació progressiva dels cabals

El Pla sectorial de cabals de manteniment (PSCM) va definir, a partir del 2006, els cabals ambientals que haurien de respectar-se en els rius per garantir un bon estat dels ecosistemes. Tots els recursos hídrics de Catalunya són emprats pels diferents usuaris (que tenen uns drets adquirits que no es poden modificar) a través del que es coneix com a concessions. En aquest sentit, els cabals de manteniment del PSCM eren immediatament exigibles a les noves concessions i també aplicables a les modificacions de concessions, però no a les ja existents, les quals són la immensa majoria, i es va plantejar implantar-los de manera progressiva, adaptant-los a les especials circumstàncies, singularitats, i valor estratègic dels usos existents.
Per tant, fins a l’1 de juny de 2018, a Catalunya la pràctica totalitat dels aprofitaments podien derivar aigua dels rius sense cap obligació de respectar el cabal de manteniment. Tot i aquesta situació, l’ACA ha implantat cabals de manteniment en aquells cursos fluvials on es podia garantir l’equilibri entre l’estat dels recursos, assegurar les demandes i el bon estat ecològic dels nostres rius.
En el segon cicle del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC) per al període 2016-21 proposa una implantació progressiva i obligatòria dels cabals ambientals establint les dates temporals i els valors concrets, sense abandonar les directrius del Pla sectorial de cabals de manteniment.
Això farà possible que en l’horitzó 2018-20 s’hagi de respectar un cabal ecològic en el 100% dels cursos fluvials de les conques internes catalanes. La implantació d’aquest cabal de manteniment serà progressiva i, en cas que aquest sigui insuficient per assolir el bon estat ecològic, en futures revisions del Pla de gestió es podrà incrementar el cabal a implantar. Aquest futur increment, tal i com es descriu al Pla, hauria d’anar acompanyat de mesures d’aportació de nous recursos que permetin salvaguardar les garanties dels abastaments.
És important destacar que per primera vegada a Catalunya es fixen cabals de manteniment d’obligat compliment pels aprofitaments existents. Aquesta primera implantació suposarà un pas molt important i permetrà superar aquesta situació de bloqueig que s’ha perllongat durant dècades. Sens dubte, l’estat dels nostres rius millorarà de manera considerable amb els cabals proposats en el Pla de gestió.