• Imprimeix

L’Ebre i els seus afluents

Competències

A la conca de la part catalana de l’Ebre la planificació hidrològica, l’atorgament de concessions d’aigua i la gestió dels embassaments, entre altres, són competència de la Confederació hidrogràfica de l’Ebre (CHE), que les executa mitjançant el seu Pla Hidrològic de Conca.

Amb l’objectiu de coordinar la implantació dels cabals ecològics a tot Catalunya sota un mateix criteri, l’Agència Catalana de l’Aigua desenvolupa els seus propis estudis i tramet els resultats i la proposta de règim de cabals ecològics a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.

Comissió de sostenibilitat de les Terres de l’Ebre

La Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre (CSTE) és un òrgan consultiu, assessor, de concertació i participació de les administracions, els organismes, les corporacions, les entitats i els sectors de la societat civil amb l’objectiu d’assegurar la sostenibilitat futura de les Terres de l’Ebre.
En el marc d’un conveni entre l’ACA i l’ Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries es van realitzar els estudis tècnics preliminars per a la definició d’un règim de cabals ambientals al tram final de l’Ebre, amb mètodes hidrològics i de simulació de l’hàbitat fluvial existents fins al moment. El resultat va ser una proposta de cabals ambientals, i aprovada el 8 de març de 2007 per la CSTE, en què figuren 3 escenaris en funció dels règims hídrics anuals:
Normalitat 9.509 hm³
Sequera 7.168 hm³
Any Humit 12.543 hm³

L’ACA treballa des del 2007 per ajustar i millorar el càlcul d’uns cabals ecològics al millor coneixement i dades existents, realitzant estudis d’anàlisi de les crescudes i la proliferació de macròfits, així com de balanç de sediments.

Des de llavors, s’ha aprovat tant el Reglament de Planificació Hidrològica, com la Instrucció Tècnica de Planificació Hidrològica (IPH) desenvolupant, aquesta última, diversos continguts normatius en relació amb el procés d'establiment de règims de cabals ecològics.

A la reunió plenària de la CSTE (20/03/2015) es va acordar la creació d'una comissió tècnica per actualitzar la proposta de cabals ecològics aprovada el 2007, tenint en compte l’actualització i càlcul de sèries de dades de cabals restituïts més recents, l’aparició de noves normes i guies de càlcul de cabals ecològics, i la millora en el coneixement sobre aquest assumpte des de 2007.
Aquesta comissió tècnica va redactar el document que defineix una nova proposta de cabals ecològics per al tram final del riu Ebre emprant els mateixos criteris que la CSTE va usar en la proposta de 2007, amb la informació més actualitzada i disponible en aquests moments. Aquesta proposta de Règims de cabals ecològics a l’Ebre es va aprovar en la reunió plenària de la CSTE (25/06/2015).