• Imprimeix

Contaminació difusa de les aigües per nitrats

La contaminació per nitrats d'origen agrari és un problema greu de contaminació difusa a les aigües, i en especial de les subterrànies. La Directiva 91/676/CEE, de 12 de desembre, relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats utilitzats en l'agricultura (i la seva transposició a través del RD 261/1996, de 16 de febrer), obliga els estats membres a declarar vulnerables aquelles superfícies territorials on el drenatge pugui originar una contaminació per nitrats, bé sigui de les aigües superficials o de les subterrànies.

 La Generalitat de Catalunya és qui estableix quines són les zones vulnerables en el seu àmbit territorial. Les competències de l'Agència se centren fonamentalment en la identificació, el control i el seguiment de la contaminació per nitrats de les aigües continentals i marines, així com en la protecció del domini públic hidràulic contra el seu deteriorament.

 La Directiva de nitrats també obliga a elaborar i promocionar un codi de bones pràctiques agràries i a elaborar programes d'actuació en les zones vulnerables, ja que les mesures agronòmiques i el control sobre la seva aplicació han de permetre assolir una millorar de la qualitat de les aigües.

Criteris de la tramitació ambiental d'establiments ramaders (06/2016)

L'Agència Catalana de l'Aigua duu a terme un control operatiu de l'evolució dels nitrats d'origen agrari en les masses d'aigua, així com un control específic a les zones declarades vulnerables.

D'acord amb els resultats obtinguts, es valora l'estat de les masses d'aigua subterrànies:

- Avaluació de la problemàtica originada per l'excés de nitrats d'origen agrari en les masses d'aigua subterrània a Catalunya (març 2016). 

 - Fitxes resum de l'evolució de les concentracions de nitrats a les zones vulnerables de Catalunya (juny 2017). 

A l'espera d'aprovar el proper Programa d'actuació en zones vulnerables, i vista l'evolució en l'afecció de les concentracions de nitrogen d'origen agrari detectat a les masses d'aigua subterrànies de Catalunya, es considera que una de les mesures urgents a implantar ha de ser evitar l'increment de nitrogen d'origen ramader que s'apliqui com adob agrícola en aquells àmbits on la concentració de nitrats en les aigües subterrànies no pot acceptar la incorporació de noves càrregues. Per aquest motiu, l'Agència Catalana de l'Aigua ha adoptat la següent circular:

Circular informativa (juny 2016). 

Circular informativa (juliol 2018)

Podeu consultar la relació dels municipis a l'acord de Govern 128/2009, de 28 de juliol, de revisió i designació de noves zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries i a l'acord de Govern 13/2015, de 3 de febrer, pel qual es revisen i s'amplien les zones vulnerables a la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries.

Els municipis inclosos en una zona vulnerable, i amb excedent de nitrogen es poden consultar en el document següent