• Imprimeix

Actuacions sobre espècies invasores vegetals

Les riberes que presenten pertorbacions són l’àmbit preferit per les espècies exòtiques invasores. En molts casos poden esdevenir poblacions que difícilment permeten l’establiment d’espècies autòctones de ribera. Tal és el cas de la canya americana (Arundo donax), la budleia (Buddleja davidii) o la falsa acàcia (Robinia pseudoacàcia), entre d’altres espècies

Grans masses de canya al Baix Llobregat

Grans masses de canya al Baix Llobregat

L’erradicació o control de les espècies exòtiques de comportament invasiu és un dels aspectes més complexos de la gestió de les riberes i és que són moltes les espècies invasores vegetals que hi ha als espais fluvials de Catalunya (EXOCAT) i forces les problemàtiques associades a la seva presència i al seu comportament ecològic i hidràulic. En aquest sentit, és important prendre mesures en les fases inicials de la colonització ja que en fases avançades l’eradicació pot ser molt difícil i inviable tècnicament i econòmica.

Els procediments per control o eliminació són múltiples i es basen en tècniques manuals, mecàniques o químiques, sempre basant-se en l’espectre variat d’estratègies de dispersió, de formes vitals, de preferències ecològiques, etc., que es poden consultar a la Guia tècnica per actuacions en riberes.

L’Agència té planificades mesures específiques per les espècies vegetals invasores dins del Programa de mesures 2016-2021, així com el Programa de manteniment i conservació de lleres, on s’inclouen actuacions per a la gestió de la vegetació de ribera i la neteja dels elements vegetals que es poden acumular a l’espai fluvial i que poden disminuir la capacitat hidràulica per motius naturals, essent prioritàries aquelles actuacions adreçades a la retirada de vegetació al·lòctona de mal comportament hidràulic o que pugui representar obstacles en infraestructures de poca capacitat hidràulica.