Mapes de perillositat i zones inundables

La Directiva d’Inundacions preveu que els Estats membres preparin, per a cada demarcació hidrogràfica, mapes de perillositat i mapes de risc d’inundació d’origen fluvial. En aquest sentit i en compliment de la mateixa, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) disposa de la delimitació de zones inundables d’aproximadament 2.000 km dels cursos fluvials principals de la xarxa hidrogràfica de conques internes de Catalunya, identificant les següents zones:

  • Alta probabilitat d’inundació, que correspon a l’espai ocupat per les avingudes associades a cabals amb un període de retorn de 10 anys.
  • Mitja probabilitat d’inundació, que correspon a l’espai ocupat per les avingudes associades a cabals amb un període de retorn de 100 anys.
  • Baixa probabilitat o escenaris d’esdeveniments extrems, que correspon a l’espai ocupat per les avingudes associades a cabals amb un període de retorn de 500 anys.

Complementàriament, l’ACA ha procedit a la zonificació de l’espai fluvial que requereix la legislació sectorial en matèria d’aigües (això és, delimitació del domini públic hidràulic, servituds associades i zona de flux preferent), així com a la elaboració d’estudis de planificació dels espais fluvials en compliment del què preveu l'article 9 t) del DECRET 380/2006, de 10 d'octubre pel qual s'aprova el reglament de la planificació hidrològica.

La planificació dels espais fluvials neix compromesa amb la Directiva marc de l'aigua, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües i promou activament, i no tant sols teòricament, un nou paradigma en la gestió d'aquests espais. Alhora, aquests estudis coincideixen de manera precisa amb aprovació de la Directiva d’inundacions i amb el Reial Decret d'avaluació i gestió dels riscos d'inundació que la transposa.

 

Punts singulars

Les inundacions són fenòmens naturals que no es poden evitar i que tenen lloc de manera recurrent en àrees concretes del territori per negament de terrenys que normalment no estan coberts per les aigües. Les modificacions exercides per l’home en el medi natural i l’ocupació de zones potencialment inundables poden produir situacions en què, en cas de riuades, s’afectin a béns i persones.

Per tal de millorar la convivència amb el risc d’inundacions, és imprescindible conèixer i definir aquells elements del territori potencialment inundables que poden veure’s afectats de manera recurrent per avingudes de magnitud diversa. Conscient d’aquest fer, l’ACA ha elaborat una base de dades per inventariar punts singulars del territori consultable en el visor cartogràfic:

 

Documentació elaborada per l’ACA dins del marc dels estudis de planificació dels espais fluvials: