D’ençà l’any 2001, l’Agència Catalana de l’Aigua fomenta i impulsa actuacions de prevenció del risc d’inundació en lleres públiques a través de dues línies d’ajuts als ens locals, essent aquestes les següents:

  • Actuacions de manteniment i conservació de lleres: L’objecte d’aquestes actuacions és mantenir i conservar les lleres públiques de l’àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya per afavorir la lliure circulació de les aigües superficials i evitar els problemes per inundacions en crescudes ordinàries del rius. En concret, els treballs es troben associats a l’eliminació d’obstacles, la retirada d’espècies vegetals al·lòctones o de mal comportament hidràulic, la plantació d’espècies vegetals autòctones i de bon comportament hidràulic i altres actuacions puntuals menors.
  • Realització d'inversions per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana. En concret, les actuacions poden consistir en la recuperació del comportament natural de zones inundables i dels seus valors ambientals associats, l’execució d’estructures de protecció naturalitzades, la creació de zones controlades de laminació d'avingudes i/o dissipació d'energia i/o retenció de surant, l’estabilització de marges i llera en zones susceptibles d'afecció a béns o persones per avingudes i, la reparació d'estructures de protecció o de correcció hidrològica.

 

Dins del marc del Pla de Gestió del risc d’inundació (PGRI), aprovat per Reial Decret 126/2018, de 9 de març, i del Programa de mesures de l'àmbit hidrològic (PMH), aprovat per Acord GOV/118/2017, d'1 d'agost, l’Agència Catalana de l’Aigua impulsarà aquestes actuacions a través de Programes específics que donin compliment a la mesura de “prevenció, “ES100.13.04.02 Programa de manteniment i conservació de lleres al districte de conca fluvial de Catalunya”. En concret, es preveu una inversió de 5,4M€ en el període 2016-2021.