• Imprimeix

Ordenació i ocupació de l'Espai fluvial

Les limitacions d’usos a l’espai fluvial, especialment les vinculades a les activitats i usos admissibles dins de la zona de flux preferent i les zones inundables, es troben regulades pels articles 9 bis, 9 ter, 9 quàter i 14 bis del RD 638/2016, de 29 de desembre, de modificació del Reglament de Domini Públic Hidràulic (RDPH).

A continuació s’adjunta una breu síntesis dels usos regulats per la normativa anterior:

 • Dins de la zona de l’espai fluvial:
  • Domini Públic Hidràulic (DPH). pràcticament no s’admet cap ús, tret d’aquells associats a la preservació hidràulica i ambiental. Són terrenys de titularitat pública.
  • Zona de servitud (ZS): espai reservat pel pas públic de vianants, vigilància, conservació del DPH i salvament.
 • Segons les condicions d’inundabilitat dels terrenys i la condició bàsica del sòl:
  • Zona de flux preferent (ZFP) (art. 9 bis i 9 ter del RDPH): no es permeten activitats ni usos considerats com a vulnerables front avingudes o que suposin reducció significativa de la capacitat de desguàs. El RDPH tracta de manera diferenciada les limitacions d’usos dins de la zona de flux preferent en funció de la condició bàsica en què es troba el sòl a data de 29 de desembre de 2016, atenent al que estableix el Text Refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana (RDL 7/2015, de 30 d’octubre).
  • Zona inundable (ZI) (art. 14 del RDPH): limitacions menys estrictes que afecten a activitats més sensibles (ex., hospitals, centres escolars o sanitaris, residència per a gent gran o discapacitada, etc.) o a grans superfícies on puguin donar-se aglomeracions de població (ex., zones acampada, centres esportius, grans superfícies comercials, parcs de bombers, depuradores, etc.).
  • Municipis d’alta inundabilitat (art. 9 quarter del RDPH): estaran sotmesos a un règim especial d’usos aquells municipis que tinguin més d’un terç de la seva superfície inclosa en zona de flux preferent o no poden orientar futurs desenvolupaments urbanístics cap a zones no inundables.

Com a requisit addicional introduït amb la modificació del RDPH, tota actuació en ZFP i ZI haurà de comptar amb una declaració responsable, presentada pel promotor davant l’Administració hidràulica competent, on expressi clarament que coneix i assumeix el risc existent i les mesures de protecció civil aplicables al cas, comprometent-se a traslladar aquesta informació als possibles afectats. En condició bàsica de sòl urbanitzat, el promotor haurà de disposar d’un certificat del Registre de la propietat on s’acrediti que existeix anotació registral indicant que la construcció es troba dins de la ZFP i ZI.

En tot cas, per a les edificacions ja existents i supòsits excepcionals, les administracions competents fomentaran l’adopció de mesures de disminució de la vulnerabilitat i autoprotecció, d’acord amb allò establert per la normativa vigent de la Direcció General de Protecció Civil.

Complementàriament, en l’àmbit hidrogràfic de Conques Internes de Catalunya s’atendrà al que disposen els articles 67 i 68 de les determinacions normatives del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2016-2021, aprovat pel Decret 1/2017, de 3 de gener, en relació a les activitats vulnerables front al risc d’avingudes a la zona de flux preferent i a la legalització d’activitats a la zona de policia del domini públic hidràulic, dins de la zona de flux preferent.

Atenent al que estableixen els articles 6, 23 i 25.4 del Text Refós de la Llei d’Aigües (TRLA), és competència dels organismes de conca l’autorització de determinades activitats en el DPH i la ZP de les lleres i, l’emissió d’informes sobre actes i plans de la resta d’administracions, tenint en compte el següent:

 • Autoritzacions d’obres en zona de DPH i policia: queden subjectes a intervenció administrativa de l’organisme de conca les següents activitats i usos del sòl:
  • Alteracions substancials del relleu natural del terreny.
  • Extraccions d’àrids.
  • Construccions de tot tipus, de caràcter definitiu o temporal.
  • Qualsevol altra activitat que suposi un obstacle pel règim d’avingudes o deteriori la massa d’aigua, l’ecosistema aquàtic o el DPH.
 • Informes urbanístics de planejament: d’acord amb el previst a la legislació de l’aigua, cal valorar les propostes d’ocupació de sòl a partir de la perillositat d’inundació, emetent un dictamen que garanteixi la minimització  del risc al planejament urbanístic finalment aprovat per les Comissions Territorials d’Urbanisme.