La Directiva marc de l'aigua (DMA) estableix el marc per assolir el bon estat químic i quantitatiu de les masses d'aigua subterrània i, particularment, protegir-les, millorar-les i regenerar-les, garantint-ne la reducció progressiva de la contaminació i evitant-ne de nova. Els objectius mediambientals per a les aigües subterrànies fixats per la DMA són:

 

  • Evitar o limitar l'entrada de contaminants i evitar el deteriorament de l'estat de totes les masses d'aigua.
  • Protegir, millorar i regenerar les masses d'aigua subterrànies i garantir l'equilibri entre l'extracció i la recàrrega fins a assolir el bon estat de les aigües subterrànies.
  • Invertir les tendències significatives i sostingudes en l'augment de la concentració de qualsevol contaminant derivada de l'activitat humana amb la finalitat de reduir progressivament la contaminació de les aigües subterrànies.

 

L’Agència Catalana de l’Aigua és la responsable del control de l’estat dels aqüífers. La detecció d’indicis de contaminació en aquestes aigües,  ja sigui per l’activitat de l’home  o d’origen natural, activa un requeriment d’actuacions. D’aquesta manera es determina l’abast del focus i es pot restaurar la zona afectada.