• Imprimeix

Custòdia fluvial

La custòdia fluvial és l’estratègia que pretén implicar l’òrgan gestor del domini públic hidràulic amb els usuaris del territori en la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics dels ecosistemes aquàtics.

Conservar i recuperar els ecosistemes aquàtics és una responsabilitat compartida amb la ciutadania i la societat civil i en aquest sentit la custòdia fluvial és l’instrument que permet aquesta connexió.

 

Manlleu_paspeixos

Custòdia fluvial del Domini Públic Hidràulic

Per tal d’afavorir la custòdia fluvial l’ACA promou els acords de custòdia del domini públic hidràulic amb els ens locals i les entitats vinculades al territori i que estan disposades a signar un conveni de custòdia. El procediment que cal seguir es troba detallat detallat a la web de la Xarxa de Custòdia del Territori.

Ajudes a la custòdia fluvial

L’Agència Catalana de l’Aigua, en el marc de la promoció de la custòdia fluvial, disposa d’una línia de subvencions per aquelles actuacions de recuperació d’ecosistemes fluvials (masses d’aigua rius i zones humides) que disposin d’acords de custòdia.

També podeu consultar els convenis en vigor.