• Imprimeix

Recuperació de riberes

Les riberes són aquells espais ocupats (o potencialment ocupats) per les formacions vegetals lligades al nivell freàtic i a la geomorfologia fluvial. En la zonificació lateral de rius i rieres hi trobem la riba, que constitueix l’espai de les màximes crescudes ordinàries, i que sol estar ocupat per espècies vegetals hidròfites (joncs, canyís, etc.), i les riberes, separades de la riba habitualment per un petit talús fruit de la deposició de sediment de les crescudes ordinàries i la seva erosió lateral. Aquests espais constitueixen un element de qualitat hidromorfològica que es té en compte per a la valoració de l’estat ecològic.

Són nombroses les pressions i els impactes que incideixen en la qualitat de les ribes i riberes, per la qual cosa, les actuacions de protecció i millora són totalment necessàries per assolir el seu equilibri geomorfològic, l’estructura i el funcionament ideals per al bon estat de les masses d’aigua. Abans de realitzar qualsevol actuació de recuperació de riberes és bàsic l’eliminació de les pressions i els impactes que incideixen en la seva recuperació.

Les riberes en bon estat incideixen en el cicle hidrològic perquè esmorteeixen l’impacte de les crescudes i milloren la infiltració. Així mateix, afavoreixen la bona qualitat de l’aigua perquè són un filtre natural que fixa sediments i capta nutrients i contaminants. Malgrat que ocupen  un percentatge ínfim de la superfície del país, són cabdals per al bon funcionament dels hàbitats i per a la connectivitat fluvial.