• Imprimeix

Seguiment i control

L’Agència Catalana de l’Aigua fa un seguiment molt exhaustiu de les masses d’aigua del districte de conca fluvial de Catalunya a través d’una àmplia xarxa de punts de control o mostreig. Aquests punts de control són diferents segons la massa d’aigua i la informació que es cerca en cada cas.

L’ACA analitza tots els tipus de masses d’aigua del districte de conca fluvial de Catalunya – rius, embassaments, estanys, zones humides, estuaris, badies, aigües costaneres i aigües subterrànies – tenint en compte l’estructura i el funcionament dels ecosistemes aquàtics, així com els paràmetres fisicoquímics i hidromorfològics que els condicionen, d’acord amb els criteris establerts a la Directiva marc de l’aigua.

El Programa de Seguiment i Control (PSIC) és el document per a la planificació hidrològica que defineix els mecanismes necessaris per obtenir una visió general, coherent i completa de l’estat de les masses d’aigua del districte de conca fluvial de Catalunya.