• Imprimeix

Inspeccions

L’Agència Catalana de l’Aigua exerceix les funcions de policia d’aigües tant al Districte de conca fluvial de Catalunya com en la part catalana de les conques compartides. La policia d’aigües comporta el control del bon ordre del domini públic hidràulic i de l’exercici adequat dels drets i activitats que hi estan associats. A més a més, l’Agència exerceix també el control dels abocaments de terra a mar.

Per tal dur a terme aquestes funcions, l’Agència Catalana de l’Aigua disposa d’un servei d’inspecció organitzat en unitats territorials desplegades a les distintes conques hidrogràfiques. La inspecció duu a terme el seguiment de l’estat dels cursos d’aigua de Catalunya tant en circumstàncies de normalitat com quan es produeixen episodis extrems de caràcter natural, com riuades o sequeres, o circumstàncies extraordinàries d’origen antròpic, sigui d’ofici, sigui per denúncia d’un tercer.

Entre les funcions de control habitual s’inclou la inspecció sistemàtica dels abocaments d’aigües residuals més significatius i les captacions d’aigua per tal de comprovar que s’exerceixin d’acord amb les condicions prescrites a les autoritzacions o a les concessions. També està entre les seves funcions el seguiment d’obres i altres activitats que puguin afectar els cursos d’aigua, com ara la navegació, per tal de comprovar que es duen a terme d’acord amb les condicions prescrites. En el cas que detecti irregularitats, les seves actes poden donar lloc als advertiments o sancions oportuns, o també en els procediments de revisió del cànon de l’aigua en cas que posin de manifest irregularitats tributàries.

La inspecció també participa en les funcions de seguiment de l’estat de les masses d’aigua a través dels controls reglats previstos al Programa de Seguiment i Control del Pla de Gestió.

L’activitat inspectora de l’Agència s’efectua en execució d’un Pla d’Inspecció aprovat anualment per la Direcció de l’Agència que sistematitza l’activitat d’inspecció ordinària assegurant que atenyi tots els establiments i activitats que poden tenir una influència més destacada en el domini públic pels cabals derivats o abocats, o per les dimensions de les activitats exercides. Igualment s’hi inclouen aquelles activitats que poden tenir efectes locals destacables. A part de l’activitat planificada, la inspecció té capacitat per respondre a les situacions imprevistes o denúncies que sorgeixin. Per la natura del seu contingut, el Pla d’Inspecció no pot ser publicat.

D’altra banda, el servei d’inspecció s’integra també en un servei de guàrdies permanent de l’Agència Catalana de l’Aigua que la capacita per donar resposta a les incidències que puguin afectar aquest vector en qualsevol moment. Aquest servei de guàrdies es troba integrat en el CECAT i rep els avisos d’incidències a través del 112 i participa en el desplegament dels diversos plans d’emergència previstos a Catalunya.

Finalment, cal destacar que la inspecció de l’Agència Catalana de l’Aigua col·labora estretament per aconseguir les seves finalitats amb altres serveis desplegats al territori amb funcions d’inspecció ambiental, com ara el Cos d’Agents Rurals, els Mossos d’Esquadra, el SEPRONA i les policies locals.