• Imprimeix

Laboratori

El laboratori disposa de dos centres d’anàlisi per dur a terme les necessitats analítiques de l’Agència Catalana de l’Aigua. Per una banda el centre d’anàlisi ubicat a la potabilitzadora d’Abrera on es realitzen totes les mostres referents al subministrament d’aigua en alta legislades segons el RD 140/2003 de 7 de febrer per a aigües de consum i el control de les depuradores segons la Directiva 91/271 i, per l’altra, el centre d’anàlisi ubicat a les dependències de Barcelona de l’Agència on es realitzen totes les tasques i determinacions analítiques necessàries per al control sistemàtic de la qualitat de les aigües superficials i subterrànies per donar compliment al Pla de Seguiment i Control i per la caracterització de les afectacions al medi relacionades amb abocaments.
 
 

El laboratori disposa d’un Sistema d’Assegurament de la Qualitat d’acord amb els criteris i les especificacions de les normes europees UNE-EN ISO/IEC 17025. En aquest sentit cal deixar constància de l’assoliment de l’acreditació pels dos centres d’anàlisi per ENAC nº 940/LE2081 i nº 940/LE1689 que acredita que els assajos analítics en el sector mediambiental que es realitzen en el laboratori de l’Agència Catalana de l’Aigua segueixen els criteris recollits en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

L’organització del laboratori està estructurada a Abrera pel control de les mostres relacionades amb la distribució d’aigua d’ATLL concessionària que té dues unitats funcionals: unitat de Química i Unitat de Biologia i a Barcelona amb tres unitats funcionals: Biologia i Química General, Química Orgànica i Espectroscòpia. El laboratori d’Abrera s’ha adaptat i dotat dels equipaments necessaris per assumir el control del rendiment de las estacions depuradores d’aigües residuals segons la Directiva 91/271. El laboratori també du a terme la supervisió i el control dels establiments tècnics auxiliars reconeguts.

Entitats col·laboradores de l’administració