• Imprimeix

Protocols d'actuació de l'ACA

L’Agència Catalana de l’Aigua ha elaborat els protocols d’avaluació de l’estat ecològic dels ecosistemes aquàtics, alguns d’ells a partir dels treballs de tipificació i mesura de l’estat ecològic encarregats per l’Agència a diferents centres de recerca. Aquests protocols inclouen tant la presa de mostres com el tractament de les dades i l’aplicació de diferents mètriques d’avaluació de l’estat ecològic. Ara bé, no tots es troben en el mateix nivell de desenvolupament i fins i tot alguns estan en procés de ser validats mitjançant la realització de més treballs de camp.

 

Protocols per a cada sistema aquàtic

Els protocols inclouen la presa de mostres, el posterior tractament al laboratori i algunes mètriques que poden aplicar-se. Es proposen uns nivells de qualitat pendents de ser validats, que aniran sent actualitzats en funció de les possibles variacions.

Inclou la presa de mostres i el posterior tractament, l’aplicació de mètriques i el càlcul final de l’estat ecològic per a cada tipologia d’estany.

Inclou la presa de mostres i el posterior tractament, l’aplicació de mètriques i el càlcul final de l’estat ecològic.

Inclou la presa de mostres i el posterior tractament, l’aplicació de mètriques i el càlcul final del potencial ecològic per a cada tipologia d’embassament.

Inclou la preparació del material, la presa de mostres i el posterior tractament, la neteja del material, l’etiquetatge i les fitxes de camp.

Aquest protocol inclou un total de 9 protocols estructurats en sis parts: manual d’aplicació, protocols d’avaluació de l'estat ecològic, Protocols d’avaluació de l'estat químic, annexos, fulls de camp i de laboratori, i bibliografia.