• Imprimeix

Sancions

L’Agència Catalana de l’Aigua exerceix la potestat sancionadora en el cas d’infraccions previstes al Text refós de la Llei d’aigües, a la Llei de costes en allò que es refereix a abocaments de terra a mar, i al Text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya.

Les infraccions tipificades en aquestes normes es refereixen, bàsicament, a l’incompliment de les condicions fixades als títols administratius com concessions, autoritzacions i declaracions responsables, així com a l’exercici d’actuacions sense el títol corresponent quan sigui necessari, o la causació de danys al medi o a les obres hidràuliques. Les conductes més freqüents objecte de sanció estan constituïdes per abocaments inadequats, captacions d’aigua sense ajustar-se a les condicions legals o obres i altres actuacions en el domini públic hidràulic i les seves zones de servitud i policia sense el títol corresponent o amb incompliment de les condicions fixades.

En funció de la gravetat de la infracció comesa, les sancions poden atènyer imports de fins a 1.000.000 d’euros infraccions relacionades amb el domini públic hidràulic (TRLA), fins a 150.000 euros en les que afectin sistemes públics de sanejament (TRLMAC), i fins a 300.000 euros per abocaments d’aigües residuals a mar (LC).

L’Agència Catalana de l’Aigua és competent per la tramitació íntegra dels expedients en el cas d’abocaments a mar o serveis públics de sanejament, i per infraccions relacionades amb el domini públic hidràulic a les conques internes de Catalunya; no obstant, en funció de la gravetat de la infracció l’autoritat competent per resoldre pot ser el Conseller o Consellera de Territori i Sostenibilitat o el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya. En infraccions relacionades amb el domini públic hidràulic en conques intercomunitàries, l’Agència Catalana de l’Aigua instrueix els procediments, que, també en funció de la gravetat, són resolts pels Organismes de conca, pel Ministre o la Ministra d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient o pel Consell de Ministres.

A més de les sancions que corresponguin, els infractors estan obligats a reposar les coses al seu estat original o a indemnitzar els danys causats, quan la reposició no sigui possible.

 

El règim sancionador en matèria d’aigües

Infraccions previstes a l’art. 116.3 TRLA

Les infraccions es qualifiquen de lleus, menys greus, greus o molt greus en funció dels criteris establerts pels articles 315, 316 i 317 del RDPH. Que poden ser:

 

 1. accions que causin danys a béns del domini públic hidràulic i a les obres hidràuliques.
 2. derivació d’aigua de les seves lleres i enllumenament d’aigües subterrànies sense concessió o autorització, quan calgui.
 3. incompliment de condicions de concessions i autoritzacions, sens perjudici de llur caducitat, revocació o suspensió d. execució sense autorització d’obres, treballs, sembres o plantacions en lleres públiques o zones subjectes legalment a alguna limitació d’ús.
 4. invasió, ocupació o extracció d’àrids de les lleres sense autorització
 5. abocaments que puguin deteriorar la qualitat de l’aigua o les condicions de desguàs de la llera receptora, efectuats sense autorització.
 6. incompliment de les prohibicions establertes a la llei d’aigües o omissió dels actes a què obliga
 7. obertura de pous i instal·lació en ells d’instruments per a l’extracció d’aigua subterrània sense concessió o autorització de l’organisme de conca per a l’extracció de l’aigua.

 

 

Infraccions lleus (art 315 RDPH) – fins a 10.000€

 1. Les accions o omissions que causin danys a béns del domini públic hidràulic, sempre que la seva valoració no superi els 3.000 euros.
 2. L’incompliment de les condicions imposades a les concessions i autoritzacions administratives a què es refereix el Text refós de la Llei d’aigües, en els supòsits que no donin lloc a llur caducitat o revocació.
 3. L’execució sense la deguda autorització administrativa o sense la presentació de la corresponent declaració responsable d’obres, treballs, sembres o plantacions en les lleres públiques o zones subjectes legalment a algun tipus de limitació en el seu ús, en els supòsits en què no es derivin danys al domini públic hidràulic, o, en el cas que se’n derivin, que no siguin superiors a 3.000 euros.
 4. La invasió o l’ocupació de les lleres o l’extracció d’àrids en elles sense la corresponent autorització, quan no es derivin danys al domini públic o, en cas que se’n derivin, no siguin superiors a 3.000 euros.
 5. El dany a les obres hidràuliques o plantacions i la sostracció i danys a materials aplegats per a la seva construcció, conservació, neteja i esporgat en els supòsits que la valoració d’aquests danys o el valor del que s’hagi sostret no superi els 3.000 euros.
 6. La tala d’arbres, branques, arrels o arbustos en lleres, riberes o marges sotmesos a règim de policia sense autorització administrativa.
 7. El creuament de canals o lleres, en lloc no autoritzat, per persones, bestiar o vehicles.
 8. La desobediència a les ordres o requeriment de funcionaris de l’organisme dels serveis de l’organisme de conca en l’exercici de les funcions que té conferides per llei.
 9. L’incompliment de qualsevol prohibició establerta a la Llei d’aigües i en el Reglament del domini públic hidràulic, o l’omissió d’actes a què obliguen, sempre que no estiguin considerades com infraccions menys greus, greus o molt greus.
 10. L’exercici d’un ús comú especial sense la presentació prèvia de la declaració responsable o incomplint les condicions imposades per l’autoritat administrativa per garantir la compatibilitat d’aquell ús amb el domini públic.
 11. La inexactitud o omissió de caràcter essencial en les dades, manifestacions o documents que s’incorporin o acompanyin la declaració responsable.
 12. Els abocaments efectuats sense autorització o a que incompleixin les condicions en què han estat autoritzats, així com altres actuacions susceptibles de contaminar les aigües continentals, o qualsevol altre element del domini públic hidràulic, o d’alterar les condicions de desguàs de la llera receptora, quan els danys que se’n derivin no siguin superiors a 3.000 euros.
 13. La derivació d’aigües de les seves lleres i l’enllumenament d’aigües subterrànies sense la corresponent concessió o autorització quan calgui, i en els casos en què s’incompleixin les condicions imposades a l’autorització o concessió o els requisits exigits per a l’exercici del dret als usos privatius per disposició legal quan els danys derivats pel domini públic no siguin superiors a 3.000 euros.

 

Infraccions menys greus (316 RDPH) – Entre 10.000,01 i 50.000€

 1. Les accions o omissions que causin danys a béns del domini públic hidràulic, sempre que la seva valoració estigui compresa entre 3.000,01 i 15.000 euros.
 2. L’incompliment de les condicions imposades a les concessions i autoritzacions administratives en els supòsits que hi hagués lloc a la declaració de la seva caducitat o revocació.
 3. La derivació d’aigües de les seves lleres i l’enllumenament d’aigües subterrànies sense la corresponent concessió o autorització quan calgui, i en els casos en què s’incompleixin les condicions imposades a l’autorització o concessió o els requisits exigits per a l’exercici del dret als usos privatius per disposició legal quan els danys derivats pel domini públic estiguin compresos entre 3.000,01 i 15.000 euros, o hagués estat sancionat prèviament per aquesta conducta; així com la realització de treballs o manteniment de qualsevol mitjà que facin presumir la continuació de la captació abusiva de les mateixes, sempre que, en aquests darrers supòsits, existeixi requeriment previ de l’organisme de conca en contrari.
 4. L’execució sense la deguda autorització administrativa o sense la presentació de la corresponent declaració responsable d’obres, treballs, sembres o plantacions en les lleres públiques o zones subjectes legalment a algun tipus de limitació en el seu ús, en els supòsits en què de produir-se danys al domini públic hidràulic, llur valoració estigui compresa entre 3.000,01 i 15.000 euros.
 5. La invasió o l’ocupació de les lleres o l’extracció d’àrids en elles sense la corresponent autorització, quan se’n derivin danys compresos entre 3.000,01 i 15.000 euros.
 6. El dany a les obres hidràuliques o plantacions i la sostracció i danys a materials aplegats per a la seva construcció, conservació, neteja i esporgat en els supòsits que la valoració d’aquests danys o el valor del que s’hagi sostret estigui compresa entre 3.000,01 i 15.000 euros.
 7. Els abocaments efectuats sense autorització o a que incompleixin les condicions en què han estat autoritzats, així com altres actuacions susceptibles de contaminar les aigües continentals, o qualsevol altre element del domini públic hidràulic, o d’alterar les condicions de desguàs de la llera receptora, quan els danys que se’n derivin estiguin compresos entre 3.000,01 i 15.000 euros.
 8. La falsedat en les dades, manifestacions o documents que s’incorporin o acompanyin la declaració responsable.

 

Infraccions greus o molt greus

Són infraccions greus o molt greus les anteriors quan la valoració de danys superi els 15.000,01 i els 150.000,01 euros, respectivament, o, en el cas de l’article 116.3.g del TRLA, quan es qualifiquin així en funció dels perjudicis que se’n derivin per al bon ordre i aprofitament del domini públic hidràulic, la transcendència per a la seguretat de les persones i els béns i el benefici obtingut per l’infractor, atenent a les característiques hidrològiques de la conca i règim d’explotació del domini públic hidràulic en el tram o municipi en es produeixi la infracció.

 

Sancions (art. 118 TRLA)

Infraccions lleus: fins 10.000,00 euros

Infraccions menys greus: entre 10.000,01 i 50.000,00 euros

Infraccions greus: entre 50.000,01 i 500.000,00 euros

Infraccions molt greus: entre 500.000,01 i 1.000.000,00 euros

Valoració de danys: en funció dels criteris que preveu l’article 326 del RDPH, complementat pels aprovats per l’Organisme de Conca (Acords del Consell d’Administració de l’ACA de 08.04.2014 i de la Junta de Govern de la CHE de 26.01.2006).

 

Control dels drets concessionals. Infracció tipificada en la Disposició addicional Dotzena de la Llei 10/2001, del Pla Hidrològic Nacional:

 1. Per a complir el que disposa l'article 53.4 de la Llei d'Aigües, en el termini màxim d'un any a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, els organismes de conca han de determinar els mitjans de control efectius dels cabals concessionals i dels abocaments al domini públic hidràulic, tot i establint els procediments de comunicació i inspecció d'aquests mitjans.
 2. En compliment del que indica l'apartat anterior, els titulars de drets concessionals estan obligats a instal·lar i mantenir els corresponents mitjans de mesurament i informació sobre els cabals utilitzats i, si s'escau, abocaments al domini públic, en el termini màxim de quatre anys a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.
 3. Es qualifiquen com a greus les infraccions derivades de l'incompliment del que estableix l'apartat anterior. La reiteració serà causa suficient per a la declaració de caducitat de la concessió, que s'acordarà mitjançant el procediment previst en l'ordenament jurídic.

Lleus (art. 91)

c) accions o omissions que causin danys o menyscabament dels béns de domini públic marítimo-terrestre.

e) incompliment de les condicions dels títols administratius.

h) obstrucció de les activitats de policia.

i) omissió d’actuacions a què obliga la llei Sancions.

Infraccions lleus: fins 60.000 euros.

 

Greus (art. 90.2)

h) accions o omissions que impliquin risc a la salut, sempre que no siguin delicte, i en tot cas l’abocament no autoritzat.

k) producció de danys irreparables o de difícil reparació.

Infraccions greus: fins 1.200.000 euros.

Infraccions lleus (art. 57.2) – fins a 3.000€

 1. L'incompliment de les condicions establertes en l'autorització d'abocament, sempre que aquest no causi danys o perjudicis al sistema de sanejament o quan aquests danys no superin els 3.000€
 2. Les accions i les omissions de les quals derivin danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament inferiors a 3.000€
 3. La realització d'obres o activitats que afectin el sistema de sanejament o el seu perímetre de protecció sense gaudir de la preceptiva autorització, sempre que no causin danys o perjudicis a les instal·lacions.
 4. La desobediència dels requeriments de l'Administració en relació amb l'adequació d'abocaments o instal·lacions a les condicions reglamentàries, i també amb la remissió de dades i informacions sobre les característiques de l'efluent o les instal·lacions de tractament.
 5. La manca de comunicació dels canvis de titularitat de les autoritzacions.
 6. L'incompliment de qualsevol obligació o prohibició establertes per aquesta Llei que no tingui atribuïda una altra qualificació.
 7. L’abocament al sistema en els supòsits en què estigui establerta la seva submissió a règim de declaració responsable, efectuat sense comptar amb la declaració responsable corresponent, sempre que no causi danys o perjudicis al sistema públic de sanejament o quan aquests danys no superin els 3.000€
 8. La inexactitud o l’omissió essencials en les dades, manifestacions o documents que s’incorporin a la declaració responsable o l’acompanyin.

 

 

Infraccions greus (art. 57.3) – De 3000,01€ fins a 15.000€

 1. L'abocament al sistema efectuat sense comptar amb l'autorització corresponent.
 2. Els abocaments prohibits pel reglament aplicable al sistema de sanejament.
 3. L'incompliment de les condicions establertes en l'autorització, sempre que causi danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 3.000 euros i fins a 15.000 euros.
 4. Les accions i les omissions de les quals derivin danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 3.000 euros i fins a 15.000 euros.
 5. L’obstaculització de la funció inspectora de l'Administració.
 6. L'ocultació o el falsejament de dades determinants de l'atorgament de l'autorització.
 7. La manca de comunicació de les situacions de perill o emergència o l'incompliment de les prescripcions o les ordres de l'Administració derivades de situacions d'emergència.
 8. La reincidència en la comissió de dues infraccions lleus.
 9. L’abocament al sistema en els supòsits en què estigui establerta la seva submissió a règim de declaració responsable, efectuat sense comptar amb la declaració responsable corresponent, sempre que causi danys o perjudicis al sistema públic de sanejament superiors a 3.000 euros i fins a 15.000 euros.
 10. La falsedat en les dades, les manifestacions o els documents que s’incorporin a la declaració responsable o l’acompanyin.

 

Infraccions molt greus (art. 57.4)  - superior a 15.000€

 1. La comissió de qualsevol conducta tipificada per l'apartat 3 si causa danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 15.000€.
 2. L'incompliment de les ordres de suspensió d'abocaments no autoritzats o abusius.
 3. La reincidència en la comissió de dues infraccions greus.