• Imprimeix

Comunitats de regants o usuaris d’aigua

D’acord amb el Reglament de domini públic hidràulic, els usuaris de l’aigua i d’altres béns del domini públic hidràulic d’una mateixa concessió hauran de constituir-se en Comunitats d’Usuaris.

Les Comunitats de Regants o Usuaris de l’aigua són corporacions de dret públic adscrites a l’Agència Catalana de l’Aigua, subjectes en el seu funcionament al que estableix la normativa i els seus propis instruments reguladors (estatuts, reglaments o convenis). La finalitat de les Comunitats és l’administració de forma col·lectiva dels drets d’ús de l’aigua que els hi han estat concedits o reconeguts.

Les comunitats es poden regir per Estatuts o per Conveni. Amb caràcter general, les comunitats es regeixen per Estatuts i en cas de comunitats amb un nombre reduït de membres (menys de 20 membres) s’accepta el règim de Conveni sempre que sigui a elecció dels membres de la comunitat i el conveni estigui subscrit per tots els usuaris (tots els propietaris dels béns adscrits a l’aprofitament).

Quant la destinació de les aigües fos principalment per a reg, s’anomenaran Comunitats de Regants, en els altres supòsits, les Comunitats rebran el qualificatiu que caracteritzi el destí de l’aprofitament col·lectiu (art.198 RDPH).