• Imprimeix

Registre d'aigues

L’Agència Catalana de l’Aigua disposa d’un Registre d'Aigües en el qual s’inscriuen d’ofici les concessions d’aigües, els canvis de titularitat o les modificacions de les característiques de les concessions, els contractes de cessió, la legalització d’aprofitaments amb un cabal no superior a 7.000 m3/any i els aprofitaments d’aigües privades (disposicions transitòries 1a, 2a, 3a de la Llei d’Aigües).  Aquest registre està format per 3 seccions (A,B,C), que tenen una estructura informàtica de dades i un llibre d’inscripcions (fitxes d’inscripcions).

Atès que el Registre d’Aigües té caràcter públic, i la inscripció registral és el mitjà de prova de l’existència i situació de la concessió, qualsevol persona pot sol·licitar certificació sobre els drets d’aprofitament d’aigües inscrits davant l'Agència Catalana de l'Aigua. Els titulars de drets d’aprofitament d’aigües inscrits gaudeixen de protecció administrativa.

L’Agència Catalana de l’Aigua també disposa d’un Catàleg d’Aigües Privades (Secció CT), on figuren tots els aprofitaments qualificats com a privats per la legislació anterior a la Llei d’Aigües. A través del període de transició d’aquesta Llei, els titulars dels aprofitaments podien declarar l’existència dels mateixos per tal d’incloure’ls en el Catàleg d’Aigües Privades. La inscripció en el Catàleg d’Aigües Privades no gaudeix de protecció administrativa. Actualment, en el Catàleg d’Aigües Privades només s’inscriuen els aprofitaments d’aigües per sentència judicial declarativa del dret.