A efectes de la planificació hidrològica, Catalunya es divideix en el districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC) i en les conques intercomunitàries (afluents de l’Ebre, Garona i Sènia), a la vessant de l’Ebre. La planificació hidrològica del DCFC la realitza l’Agencia Catalana de l’Aigua, mentre que la de les conques intercomunitàries és competència de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE).

La planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya, elaborada segons la Directiva marc de l’aigua (DMA), és el conjunt de plans i programes que fixen els objectius en l’ordenació i la gestió dels recursos hídrics i que estableixen les mesures i actuacions que ha de dur a terme l’Agència Catalana de l’Aigua per assolir-los.

Els instruments de la planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya són els exposats a continuació i la seva execució correspon principalment a l’Agència Catalana de l’Aigua.